BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 7 bin ton al­tın yas­tık al­tın­da

7 bin ton al­tın yas­tık al­tın­da

Ku­veyt Türk, yas­tık al­tı al­tı­nı eko­no­mi­ye ka­zan­dır­mak için ça­lış­ma­lar ya­pı­yor. Al­tın de­po he­sa­bı bu­lu­nan, müş­te­ri­le­ri­ne kay­di baz­da gram al­tın alım sa­tım im­ka­nı su­nan, çey­rek al­tı­na al­ter­na­tif olan Al­tın­Çek ürü­nü­nü ge­liş­ti­ren ban­ka, al­tın ka­tı­lım he­sa­bı aç­ma ça­lış­ma­la­rın­da da son aşa­ma­ya gel­di.Ku­veyt Türk, yas­tık al­tı al­tı­nı eko­no­mi­ye ka­zan­dır­mak için ça­lış­ma­lar ya­pı­yor. Al­tın de­po he­sa­bı bu­lu­nan, müş­te­ri­le­ri­ne kay­di baz­da gram al­tın alım sa­tım im­ka­nı su­nan, çey­rek al­tı­na al­ter­na­tif olan Al­tın­Çek ürü­nü­nü ge­liş­ti­ren ban­ka, al­tın ka­tı­lım he­sa­bı aç­ma ça­lış­ma­la­rın­da da son aşa­ma­ya gel­di. Ku­veyt Türk Ge­nel Mü­dü­rü Ufuk Uyan, “Tür­ki­ye’de 6-7 bin ton ara­sın­da yas­tık al­tı al­tın bu­lun­du­ğu­nu tah­min edi­yo­ruz. Bu kay­na­ğı, al­tın­dan kâr el­de et­mek için ge­ti­ren­le­re ca­zip im­kan­lar su­na­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT