BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağ­lık­çı p­ro­fe­sör­le­rin i­na­dı!..

Sağ­lık­çı p­ro­fe­sör­le­rin i­na­dı!..

İstan­bul‘un tra­fik keş­me­ke­şi­ni bil­me­yen yok. An­la­ta­cak de­ği­lim. De... in­ce bir nok­ta var. Ölüm ka­lım me­se­le­si. Ki­şi­nin za­man­la ya­rış­tı­ğı an. Has­ta ve am­bu­lans!.. İs­tan­bul‘da bir am­bu­lan­sın al­dı­ğı has­ta­yı has­ta­ne­ye ulaş­tır­ma­sı âde­ta im­kân­sız. Ulaş­tı­ğın­da da iş iş­ten geç­miş olu­yor ek­se­ri­yet­le.İstan­bul‘un tra­fik keş­me­ke­şi­ni bil­me­yen yok. An­la­ta­cak de­ği­lim. De... in­ce bir nok­ta var. Ölüm ka­lım me­se­le­si. Ki­şi­nin za­man­la ya­rış­tı­ğı an. Has­ta ve am­bu­lans!.. İs­tan­bul‘da bir am­bu­lan­sın al­dı­ğı has­ta­yı has­ta­ne­ye ulaş­tır­ma­sı âde­ta im­kân­sız. Ulaş­tı­ğın­da da iş iş­ten geç­miş olu­yor ek­se­ri­yet­le. Cer­rah­pa­şa... Ça­pa ve Ok­mey­da­nı. İs­tan­bul‘un en bü­yük has­ta­ne komp­leks­le­ri­nin bu­lun­du­ğu semt­ler bun­lar. Ama ne zi­ya­ret­çi ra­hat ula­şa­bi­li­yor, ne am­bu­lans! Şeh­rin gö­be­ğin­de ki­lit­len­miş tra­fi­ğin çi­le­si­ni çe­ken­le­re Al­lah yar­dım et­sin. Tam bir fe­la­ket! Ola­maz böy­le bir şey. İn­san­lık­la uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si kal­ma­dı bu işin!.. Ça­re var mı? Ol­maz olur mu, var ta­bi­i. Bu has­ta­ne­le­rin üçü­nü de alıp şeh­rin dı­şı­na, ula­şım im­kâ­nı olan, top­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğa fır­sat ta­nı­yan, hat­ta et­ra­fın­da otel­le­rin bu­lun­du­ğu böl­ge­le­re ta­şı­mak la­zım. Ta­şın­sın ki, hem has­ta vak­tin­de has­ta­ne­ye ulaş­tı­rıl­sın, hem de re­fa­kat­çi ve­ya zi­ya­ret­çi has­ta­sıy­la ra­hat il­gi­len­sin hiç ol­maz­sa. Bu ku­rum­lar için İs­tan­bul‘un bel­li böl­ge­le­rin­de yer­ler de ay­rıl­dı ama gi­den kim?!. Me­se­la Ça­pa Has­ta­ne­si. İs­tan­bul Tıp Fa­kül­te­si Se­na­to­su ye­ni ye­re ta­şın­ma­ma ka­ra­rı al­dı. Se­bep? Ba­zı öğ­re­tim üye­le­ri­nin mu­aye­ne­ha­ne­si Ça­pa ve ci­va­rın­da da on­dan. Ta­şın­ma ha­lin­de ada­mın bü­tün dü­ze­ni al­tüst ola­cak! Do­la­yı­sıy­la, “is­te­me­yiz” di­ye ayak di­re­ti­yor hep­si de. Bu bir men­fa­at kav­ga­sı. İn­san­la­rın çı­kar­la­rı için kav­ga ver­me­si ye­ni de­ğil. Ken­di için­de man­tık­lı da. Kı­na­mı­yo­rum. An­cak, her şe­yin bir sı­nı­rı var. Men­fa­at­ler kar­şı­lık­lı olur­sa mak­bul­dür. Sen, sa­de­ce ken­di men­fa­ati­ni dü­şü­nür­sen ol­maz. TO­Kİ İs­tan­bul Dai­re Baş­ka­nı Ni­ya­zi Öz­de­mir ile soh­be­ti­miz­de bu ko­nu gün­de­me gel­di. Da­ha ön­ce de al­tı­nı çiz­miş­tim. Bir ke­re da­ha ifa­de ede­yim. Keş­ke, şu TO­Kİ man­tı­ğı 30 se­ne ön­ce gir­sey­di Tür­ki­ye‘nin şe­hir­ci­lik an­la­yı­şı­na. Ne gü­zel semt­ler ku­ru­yor. Bi­na­lar gü­zel. Ye­şil alan... park ve bah­çe... sos­yal alt­ya­pı... okul ve sağ­lık ku­ru­mu... ula­şım im­kâ­nı... hep­si gü­zel. Tür­ki­ye‘nin her ye­rin­de böy­le bu. TO­Kİ Ka­ya­ba­şı‘nda ye­ni bir şe­hir ku­ru­yor. 12 mil­yon met­re­ka­re alan üze­rin­de 45 bin ko­nut­lu bir şe­hir. Özel sek­tö­rün ya­pa­ca­ğı­nı da ila­ve edin­ce 20 bi­ni 65 bi­ni bu­lu­yor bu sa­yı. Bu komp­lek­sin için­de 2 bin 305 ya­tak­lı sağ­lık mer­ke­zi, bin 499 ders­lik­li li­se, 2 bin 748 ders­lik­li il­köğ­re­tim oku­lu var. Ye­şil alan ve par­kın had­di he­sa­bı yok. Tak­sim‘de­ki Ge­zi Par­kı‘nın 11 ka­tı bü­yük­lü­ğün­de park ol­du­ğu­nu söy­le­ye­yim de va­rın siz ya­pın mu­ka­ye­se­si­ni. TO­Kİ Ka­ya­ba­şı ile il­gi­li ilk etap ko­nut­la­rın star­tı­nı ver­di: 8 bin 264 ko­nut. Adı üs­tün­de “ka­ya­ba­şı” ze­mi­ni taş gi­bi sağ­lam. Öy­le ta­lep var ki, kı­sa sü­re­de 45 bin ko­nut ta­mam­la­na­ca­ğa ben­zi­yor. İs­tan­bul Tıp Fa­kül­te­si‘nin ye­ri Olim­pi­yat Sta­dı ile Ka­ya­ba­şı ara­sın­da, mü­kem­mel bir yer. Fa­kat, gel­mi­yor sa­yın öğ­re­tim üye­le­ri. Ya­hu, siz bu­gün ka­rar ver­se­niz, kam­pü­sün bit­me­si yi­ne 3-5 se­ne sü­rer. O va­kit ora­da mu­aye­ne­ha­ne aç­mak için dört dö­ner­si­niz. Bi­raz viz­yo­nu­nuz ol­sun. Vaz­ge­çin şu inat­tan!..
Kapat
KAPAT