BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pon­tus p­ro­je­si

Pon­tus p­ro­je­si

Prof. Dr. Anıl Çe­çen’e gö­re: “Bi­zans eya­let­le­ri kur­ma ça­ba­sın­da olan Hı­ris­ti­yan mis­yo­ner­le­ri ben­zer bir gi­ri­şi­mi Do­ğu Ka­ra­de­niz’de ye­ni bir Pon­tus pro­je­si için de­ne­mek­te­dir­ler. Yu­na­nis­tan her yıl Do­ğu Ka­ra­de­niz köy­le­rin­den top­la­dı­ğı genç­le­ri Mo­ra Ya­rı­ma­da­sın­da genç­lik kamp­la­rı­na gö­tü­re­rek bu­ra­lar­da Rum­ca öğ­ret­mek­te İs­ra­il ben­ze­ri bir bi­çim­de Do­ğu Ka­ra­de­niz genç­le­ri­ni yaz kamp­la­rın­da eğit­mek­te ve ye­tiş­tir­mek­te. Av­ru­pa Bir­li­ği de ge­ne bu böl­ge­nin genç­le­ri­ne burs­lar ve­re­rek Türk­lük­ten ve İs­lam­dan uzak­laş­tı­ra­cak eği­tim prog­ram­la­rı­nı dü­zen­li bir şe­kil­de uy­gu­la­ya­rak ye­ni bir Pon­tus’un do­ğu­mu­nu sağ­la­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Ye­ni Pon­tus pro­je­si doğ­rul­tu­sun­da Do­ğu Ka­ra­de­niz genç­le­rin­den ba­zı­la­rı Tür­ki­ye’den ve Türk­lük­ten ve İs­lam­dan uzak­laş­tı­rı­la­rak ye­tiş­ti­ril­mek­te­dir...”Prof. Dr. Anıl Çe­çen’e gö­re: “Bi­zans eya­let­le­ri kur­ma ça­ba­sın­da olan Hı­ris­ti­yan mis­yo­ner­le­ri ben­zer bir gi­ri­şi­mi Do­ğu Ka­ra­de­niz’de ye­ni bir Pon­tus pro­je­si için de­ne­mek­te­dir­ler. Yu­na­nis­tan her yıl Do­ğu Ka­ra­de­niz köy­le­rin­den top­la­dı­ğı genç­le­ri Mo­ra Ya­rı­ma­da­sın­da genç­lik kamp­la­rı­na gö­tü­re­rek bu­ra­lar­da Rum­ca öğ­ret­mek­te İs­ra­il ben­ze­ri bir bi­çim­de Do­ğu Ka­ra­de­niz genç­le­ri­ni yaz kamp­la­rın­da eğit­mek­te ve ye­tiş­tir­mek­te. Av­ru­pa Bir­li­ği de ge­ne bu böl­ge­nin genç­le­ri­ne burs­lar ve­re­rek Türk­lük­ten ve İs­lam­dan uzak­laş­tı­ra­cak eği­tim prog­ram­la­rı­nı dü­zen­li bir şe­kil­de uy­gu­la­ya­rak ye­ni bir Pon­tus’un do­ğu­mu­nu sağ­la­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Ye­ni Pon­tus pro­je­si doğ­rul­tu­sun­da Do­ğu Ka­ra­de­niz genç­le­rin­den ba­zı­la­rı Tür­ki­ye’den ve Türk­lük­ten ve İs­lam­dan uzak­laş­tı­rı­la­rak ye­tiş­ti­ril­mek­te­dir...” Hı­ris­ti­yan Ba­tı, Ha­zar böl­ge­si­ne ya­ni pet­ro­lü­ne sa­hip ol­mak için bu böl­ge­ye gi­den yol­da bir Pon­tus pro­je­si­ni gün­de­me ge­tir­mek­te­dir. Pon­tus bu böl­ge­ye gi­riş ka­pı­sı­dır. Ta­rih­sel açı­dan çö­zü­me bağ­lan­mış olan bir me­se­le­nin ye­ni­den hort­la­tıl­ma­sı ve dün­ya gün­de­mi­ne ta­şın­ma­sın­da ba­tı em­per­ya­liz­mi­nin Ha­zar hav­za­sı­na el koy­mak için sal­dı­rı­ya geç­me­si­nin önem­li bir pa­yı bu­lun­mak­ta­dır. Ha­zar böl­ge­si­ne do­ğu­dan ya da gü­ney­den gi­re­me­yen ba­tı­lı em­per­ya­list güç­ler Ka­ra­de­niz ve Tür­ki­ye üze­rin­den Ha­zar böl­ge­si­ne bir gi­riş ka­pı­sı ara­la­mak için gi­ri­şim­de bu­lun­mak­ta­dır. Ya­kın bir geç­miş­te Tür­ki­ye’nin gü­ney­do­ğu­sun­da­ki te­rör olay­la­rı­nın Do­ğu Ana­do­lu üze­rin­den Do­ğu Ka­ra­de­niz’e ta­şın­ma­sı bir te­sa­düf ve rast­lan­tı de­ğil­dir. Geç­miş­te Or­to­doks din adam­la­rı çev­re mas­ke­si al­tın­da Ege ve Ka­ra­de­niz’de ge­mi ile se­ya­hat et­ti­ler. Trab­zon’a yak­la­şın­ca hal­kın tep­ki­si üze­ri­ne ge­mi­den in­me­den ge­ri dön­dü­ler. O ta­rih­ler­de bir ço­cu­ğun Trab­zon Rum ki­li­se­si­nin pa­pa­zı­nı öl­dür­me­si rast­lan­tı de­ğil­dir... Ro­man­ya ve Bul­ga­ris­tan’da ABD üs­le­ri ku­rul­muş­tur. ABD, Irak’ı iş­gal ön­ce­si Trab­zon ve Sam­sun li­man­la­rı­nı kul­lan­mak is­te­miş idi. Do­ğu Ka­ra­de­niz’de Pon­tus pro­je­si em­per­ya­list­le­rin gün­de­min­de­dir. He­def Bi­zans ön­ce­sin­de ku­rul­muş olan ve da­ha son­ra Bi­zans im­pa­ra­tor­lu­ğu­nun eya­le­ti ola­rak de­vam eden Pon­tus’un si­ya­sal ya­pı­lan­ma­sı­nı ye­ni­den dev­re­ye sok­mak, böl­ge­nin es­ki Rum aha­li­si­ni dün­ya­nın muh­te­lif yer­le­rin­den ge­ti­rip bu­ra­ya yer­leş­tir­mek­tir. Türk Dev­le­ti tam 100 yıl son­ra ye­ni bir Pon­tus me­se­le­si ile kar­şı kar­şı­ya­dır. Hı­ris­ti­yan Ba­tı em­per­ya­liz­mi es­ki Bi­zans top­rak­la­rı üze­rin­de­ki emel­le­rin­den vaz­geç­miş de­ğil­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT