BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AVRUPA diken üstünde

AVRUPA diken üstünde

Yu­nan po­li­si­nin bir gen­ci öl­dür­me­siy­le baş­la­yan halk is­ya­nı, dalga dalga AB ü­lke­le­ri­ne de yayılıyorPOLİSLER ALEV TOPUNA DÖNDÜ Yu­na­nis­tan, pa­ram­par­ça... Gös­te­ri­ci­ler, po­li­se mo­lo­tofkok­tey­li ile sal­dı­rı­yor. 400 okul ile 25 ka­ra­kol iş­gal al­tın­da. Olay­lar yü­zün­den hü­kü­me­tin kol­tu­ğu da teh­li­ke­de. Ati­na’da 16 ya­şın­da­ki Alek­sis Gri­go­ro­pu­los isim­li gen­cin 6 Ara­lık’ta bir po­li­sin aç­tı­ğı ateş­le öl­me­si­nin ar­dın­dan baş­la­yan ve ül­ke­yi sa­vaş ala­nı­na çe­vi­ren olay­lar de­vam eder­ken, pro­tes­to gös­te­ri­le­ri Av­ru­pa’nın baş­ka ül­ke­le­ri­ne de sıç­ra­dı. Hü­kü­me­tin özür di­le­me­si, po­lis­le­rin tu­tuk­lan­ma­sı, İçiş­le­ri Ba­ka­nı’nın is­ti­fa­sı­nı sun­ma­sı gös­te­ri­ci­le­ri tat­min et­me­di an­cak Yu­nan ba­sı­nı­na gö­re olay­lar hı­zı­nı kes­me­ye baş­la­dı. Ül­ke ge­ne­lin­de 400 okul öğ­ren­ci­le­rin iş­ga­li al­tın­da bu­lu­nur­ken, 25 po­lis ka­ra­ko­lu­na da sal­dı­rı­lar dü­zen­len­di. Ay­rı­ca Av­ru­pa ül­ke­le­rin­den Yu­na­nis­tan’da­ki gös­te­ri­ci­le­re des­tek ey­lem­le­ri gel­me­ye baş­la­dı. İs­pan­ya Mad­rid, Da­ni­mar­ka, Fran­sa ve Mos­ko­va’da dün öğ­ren­ci­le­rin dü­zen­le­di­ği ey­lem­ler­de Yu­na­nis­tan’da­ki gös­te­ri­ci­le­re des­tek ve­ril­di. Av­ru­pa ba­sı­nı ise olay­la­rın çı­kış se­be­bi­ni sa­de­ce bir gen­cin öl­dü­rül­me­si ola­rak de­ğer­len­dir­mi­yor. Av­ru­pa ge­ne­lin­de­ki genç­ler­de ge­le­cek en­di­şe­si­nin, kü­re­sel kri­zin et­ki­si ve iş­siz­lik kor­ku­su ile eği­tim­de­ki prob­lem­le­rin is­yan­la­rı kö­rük­le­di­ği vur­gu­la­nı­yor. FRAN­SA ALAR­MA GEÇ­Tİ Fran­sa’da ya­yım­la­nan Li­be­ra­ti­on ga­ze­te­si, “Fran­sa’da­ki öğ­ren­ci ve iş­çi­le­rin de so­kak­la­ra dö­kül­mek için fır­sat bek­le­di­ği” yo­ru­mu­nu yap­tı. Fran­sa’nın ba­zı böl­ge­le­rin­de li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin son üç gün­de baş­lat­tı­ğı ey­lem­ler ve boy­kot­lar­dan ör­nek ve­ren ga­ze­te, “Kü­re­sel ma­li kriz ile bir­lik­te iş­ten çı­kart­ma­la­rın at­ma­sıy­la top­lu­mun sos­yal bir pat­la­ma­nın eşi­ği­ne gel­me­sin­den kor­kul­du­ğu” uya­rı­sın­da bu­lun­du. 2005 yı­lın­da ban­li­yö ve 2006 yı­lın­da üni­ver­si­te­ler­de çı­kan olay­la­ra de­ği­nen ga­ze­te, bir Fran­sız sos­yo­lo­ğun “ade­ta cep­ha­ne­nin üze­rin­de otu­ru­yo­ruz” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı­na yer ver­di. AB dö­nem baş­ka­nı Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy de, Av­ru­pa ge­ne­lin­de gü­ven­lik zir­ve­si­nin top­lan­ma­sı için düğ­me­ye bas­tı. Ül­ke­de yıl ba­şı­na ka­dar şid­det­li ey­lem­le­rin ya­pı­la­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, Yu­nan ba­sı­nı, ül­ke­nin ya­kı­lıp yı­kıl­ma­sı­na yol açan olay­la­rın hü­kü­me­ti “ağır ya­ra­la­dı­ğı” yo­ru­mu­nu yap­tı. Ay­rı­ca, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan da, Ka­ra­man­lis’i ara­ya­rak gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Öte yan­dan, İz­mir’de de, bir grup li­se öğ­ren­ci­si Yu­na­nis­tan Kon­so­los­lu­ğu önün­de ey­lem ya­pa­rak kon­so­los­lu­ğa do­ma­tes at­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT