BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mil­let ki­mi is­ter­se o­na yü­rü di­ye­cek

Mil­let ki­mi is­ter­se o­na yü­rü di­ye­cek

An­tal­ya’da, As­pen­dos An­tik Ti­yat­ro­su­nu ge­zen Er­do­ğan g­lad­ya­tör kı­ya­fe­ti gi­yen va­tan­daş­la soh­bet et­ti.An­tal­ya’da, As­pen­dos An­tik Ti­yat­ro­su­nu ge­zen Er­do­ğan g­lad­ya­tör kı­ya­fe­ti gi­yen va­tan­daş­la soh­bet et­ti. > Sab­ri Çağ­lar AN­TAL­YA İ­HA ­Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “De­mok­ra­si­ler­de kim te­ra­zi­nin sa­hi­bi? Mil­let. Ya­ni siz­si­niz. Ki­me is­ti­yor­sa­nız, o­na ‘Yü­rü’ di­ye­cek­si­niz” de­di. Par­ti­si­nin Se­rik İl­çe Teş­ki­la­tı­nı zi­ya­ret e­den Er­do­ğan, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da AK Par­ti’nin be­le­di­ye­ci­lik an­la­yışı­nı an­lat­tı. AK Par­ti’nin Türk si­ya­se­tin­de fark­lı bir ye­ri ve ko­nu­mu ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Baş­ba­kan Er­do­ğan, şun­la­rı kay­det­ti: “AK Par­ti be­le­di­ye­ci­li­ği şöy­le an­lar: Çöp, çu­kur, ça­mur. Üç ‘ç’... Bu, be­le­di­ye­nin as­li gö­re­vi­dir. Bir be­le­di­ye çö­pü kal­dır­mı­yor­sa, bir be­le­di­ye çu­ku­ru yok et­mi­yor­sa, bir be­le­di­ye ça­mu­ru yok et­mi­yor­sa, gö­re­vi­ni yap­mı­yor de­mek­tir. Bu­nun dı­şın­da­ki­ler, bu­nun ü­ze­ri­ne bi­na e­dil­di­ği fan­te­zi­dir. Bu i­şin am­ba­la­jı­dır, gü­zel­lik­le­ri­dir ve AK be­le­di­ye­ci­lik­te bu­nu gö­rür­sü­nüz.” Ye­rel yö­ne­ti­ci­li­ğin laf­la ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti: ‘Laf­la pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor. İc­ra­at la­zım’ di­yo­ruz. İc­ra­at­la­rı te­ra­zi­ye ko­ya­rız, han­gi­si a­ğır ba­sı­yor­sa te­ra­zi­nin sa­hi­bi bu­ra­da. De­mok­ra­si­ler­de kim te­ra­zi­nin sa­hi­bi? Mil­let. Ya­ni siz­si­niz. Ki­me is­ti­yor­sa­nız, o­na ‘Yü­rü’ di­ye­cek­si­niz. Biz de di­yo­ruz ki, ‘Dur­mak yok yo­la de­vam’.” ­TU­RİST­LER­LE ­HA­TI­RA... An­tik As­pen­dos Ti­yat­ro­su’nu zi­ya­ret eden Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a tu­rist­ler yo­ğun il­gi gös­ter­di. Tu­rist­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ren Er­do­ğan, ‘AK Par­ti ik­ti­da­ra gel­di­ğin­de tu­rizm bi­ter’ en­di­şe­si­ni ha­tır­la­ta­rak, “Biz, ik­ti­da­ra gel­di­ği­miz­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 8.5 mil­yon tu­rist var­dı. Şim­di ra­kam 25 kü­sur mil­yon ol­du” di­ye ko­nuş­tu. Aşıl­ma­ya­cak hiç­bir işin ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, “Ye­ter ki ina­nın, ye­ter ki az­me­din, ye­ter ki yol­suz­lu­ğa prim ver­me­yin” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT