BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­ni­sa’da fe­ci ka­za: 8 ÖLÜ

Ma­ni­sa’da fe­ci ka­za: 8 ÖLÜ

Ma­ni­sa’nın Kır­ka­ğaç il­çe­sin­de mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­sın­da, a­ra­la­rın­da 2 as­ke­rin de bu­lun­du­ğu 8 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti> Ba­rış Ge­zi­ci MA­Nİ­SA İHA 2 AY ÖN­CE EV­LEN­MİŞ­LER­Dİ Ev­lat­la­rı­nı as­ke­ri bir­li­ği­ne tes­lim et­mek için yo­la çı­kan ai­le­yi ta­şı­yan araç ile bir baş­ka özel oto­mo­bil çar­pış­tı. İki araç­ta bu­lu­nan 8 ki­şi­den kur­tu­lan ol­ma­dı. Ka­za­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den Mus­ta­fa Müs­lü­moğ­lu (30) ile Zeh­ra Müs­lü­moğ­lu’nun (30), 2 ay ön­ce ev­len­di­ği öğ­re­nil­di. Ma­ni­sa’nın Kır­ka­ğaç il­çe­si ya­kın­la­rın­da iki özel oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da, her iki araç­ta bu­lu­nan 8 ki­şi­den kur­tu­lan ol­ma­dı. Ka­za dün sa­at 13.00 sı­ra­la­rın­da mey­da­na gel­di. Ma­ni­sa-Ba­lı­ke­sir ka­ra­yo­lun­da Kır­ka­ğaç il­çe­si­ne bağ­lı Ge­len­be bel­de­si ya­kın­la­rın­da 16 GN 636 pla­ka­lı oto­mo­bil ile 16 U 0872 pla­ka­lı oto­mo­bil çar­pış­tı. Ka­za­da 7 ki­şi olay ye­rin­de, 1 ki­şi de kal­dı­rıl­dı­ğı Ak­hi­sar Dev­let Has­ta­ne­si’nde ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Yağ­mu­run et­ki­li ol­du­ğu bir an­da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da, bir­lik­le­ri­ne tes­lim ol­ma­ya gi­den bi­ri kı­sa dö­nem 2 as­ke­rin de bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di. Fe­ci şe­kil­de can ve­ren Bu­dak ai­le­si­nin, oğul­la­rı Bay­ram Bu­dak’ı İz­mir Nar­lı­de­re’de­ki as­ke­ri bir­li­ği­ne gö­tür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Ka­za­da ölen 8 ki­şi­nin isim­le­ri şöy­le: Ali Bu­dak (27), Fat­ma Bu­dak, Bay­ram Bu­dak (22), Zeh­ra Bu­dak, Gi­zem Ba­şus­ta, İd­ris Ba­şus­ta, Ay­ten Ba­şus­ta (42), Mus­ta­fa Müs­lü­moğ­lu (30).
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT