BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­sa­noğ­lu’na Koy­re ma­dal­ya­sı

İh­sa­noğ­lu’na Koy­re ma­dal­ya­sı

Mer­ke­zi Pa­ris’te bu­lu­nan U­lus­la­ra­ra­sı Bi­lim Ta­ri­hi A­ka­de­mi­si, bu yıl Koy­re ma­dal­ya­sı­nı dü­zen­le­nen tö­ren­le İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) Ge­nel Sek­re­te­ri P­rof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu’na ver­di.Mer­ke­zi Pa­ris’te bu­lu­nan U­lus­la­ra­ra­sı Bi­lim Ta­ri­hi A­ka­de­mi­si, bu yıl Koy­re ma­dal­ya­sı­nı dü­zen­le­nen tö­ren­le İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) Ge­nel Sek­re­te­ri P­rof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu’na ver­di. U­lus­la­ra­ra­sı Bi­lim Ta­ri­hi A­ka­de­mi­si’nin baş­ka­nı E­ba­ar­hard K­nob­loch, Pa­ris’te dü­zen­le­nen tö­ren­de, ün­lü bi­lim ta­rih­çi­si A­le­xand­re Koy­re a­dı­na ve­ri­len ma­dal­ya­yı İh­sa­noğ­lu’na sun­du. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ma­dal­ya­yı al­mak­tan bü­yük o­nur duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu ö­dü­lü şah­sı­ma de­ğil ül­ke­me o­lan il­gi­ye ve­ri­len bir ö­dül o­la­rak ka­bul e­di­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.1980’li yıl­lar­dan bu ya­na bi­lim ta­ri­hi ko­nu­sun­da a­raş­tır­ma­lar yap­tı­ğı­nı kay­de­den İh­sa­noğ­lu, ö­zel­lik­le Os­man­lı bi­lim ta­ri­hiy­le il­gi­li yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar hak­kın­da da­ve­te ka­tı­lan­la­ra bil­gi ver­di. A­ka­de­mi­ye 1999 yı­lın­da, Or­di­nar­yus P­ro­fe­sör Ay­dın Sa­yı­lı’nın ar­dın­dan ka­bul e­di­len i­kin­ci Türk o­lan İh­sa­noğ­lu’na, u­zun yıl­lar­dır dün­ya ça­pın­da yap­mış ol­du­ğu a­raş­tır­ma­lar ve e­ser­le­ri i­çin ma­dal­ya ve­ril­di. İh­sa­noğ­lu’nun 25 yıl­dır sü­ren, Os­man­lı bi­lim ta­ri­hi ü­ze­ri­ne ge­niş bir bi­lim ku­ru­lu i­le ha­zır­la­mak­ta ol­du­ğu 15 cilt­lik ça­lış­ma­sı da bu­lun­mak­ta. 1927 yı­lın­da ku­ru­lan U­lus­la­ra­ra­sı Bi­lim Ta­ri­hi A­ka­de­mi­si, Koy­re ma­dal­ya­sı­nı 1968 yı­lın­dan bu ya­na, i­ki yıl­da bir ve­ri­yor. Bi­lim ta­ri­hi a­la­nın­da sı­ra dı­şı ve çı­ğır a­çan ça­lış­ma­lar ya­pa­rak bü­yük hiz­met­ler su­nan bi­lim a­dam­la­rı­na ve­ri­len Koy­re ma­dal­ya­sı­nın sa­hi­bi, U­lus­la­ra­ra­sı Bi­lim Ta­ri­hi A­ka­de­mi­si ü­ye­le­ri a­ra­sın­da ya­pı­lan oy­la­ma i­le be­lir­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT