BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3’ÜNE DE 3 ATTI 3 ALDI

3’ÜNE DE 3 ATTI 3 ALDI

Burhan’ın golüne Lin­coln, Ba­ros ve Ar­da cevap verdiTEK DEV­RE YET­Tİ 15.haf­ta­nın a­çı­lış ma­çın­da G.Bir­li­ği dep­las­ma­nı­na çı­kan G.Sa­ray, 3 pu­a­na ilk ya­rı­da at­tı­ğı 3 gol­le u­laş­tı. 26.da­ki­ka­da Ha­kan As­lan­taş’ın ce­za sa­ha­sı­na or­ta­sın­da Me­i­ra’nın ka­fay­la u­zak­laş­tır­mak is­te­di­ği top Bur­han’ın ö­nü­ne düş­tü; bu fut­bol­cu­nun yer­den p­la­se vu­ru­şun­da De Sanc­tis ça­re­siz­di: 1-0. 28’de Ba­ros’un pa­sıy­la ce­za sa­ha­sı­na gi­ren Lin­coln, bek­let­me­den düz­gün bir vu­ruş­la s­ko­ra den­ge­yi ge­tir­di: 1-1. 10 da­ki­ka son­ra a­sis­ti ya­pan i­le go­lü a­tan yer de­ğiş­tir­di. Lin­coln’ün i­çe­ri­ye yer­den or­ta­sın­da Mi­lan Ba­ros ge­li­şi­ne sert bir vu­ruş­la s­ko­ru 2-1‘e gel­di. 42’de Non­da’nın a­ra pa­sın­da ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Ar­da, p­la­se bir vu­ruş­la far­kı i­ki­ye çı­kar­dı: 1-3. YİNE ÇİZGİ TARTIŞMASI İ­kin­ci ya­rı­ya hız­lı baş­la­yan ta­raf yi­ne G.Sa­ray ol­du. 54’te Lin­coln’ün ser­best vu­ru­şun­da top di­rek­ten dön­dü. 59’da Ba­rış’ın ka­fa vu­ru­şu bil­dik tar­tış­ma­yı a­lev­le­di; “top çiz­gi­yi geç­ti mi, geç­me­di mi?” Yar­dım­cı ha­kem Cem Sat­man de­vam de­di. 66’da Meh­met Gü­ven’in a­ra pa­sın­da G.Bir­li­ği de­fan­sı son an­da a­ra­ya gi­re­rek teh­li­ke­yi ön­le­di. Ya­ka­la­dı­ğı po­zis­yon­lar­da go­le u­la­şa­ma­yan G.Sa­ray, son 15 da­ki­ka­da s­ko­ru ko­ru­ma­ya ça­lış­tı. 76’da Meh­met Nas’ın sert şu­tun­da De Sanc­tis to­pu kor­ne­re gön­der­di. 83’te T­ro­i­si’nin ka­fa vu­ru­şun­da İ­tal­yan ka­le­ci bir de­fa da­ha go­le i­zin ver­me­di. G.Bir­li­ği’nin ça­ba­la­rı s­ko­ru de­ğiş­tir­me­ye yet­me­yin­ce G.Sa­ray, ar­ka ar­ka­ya ü­çün­cü An­ka­ra ta­kı­mı­nı da 3 gol­le mağ­lup et­miş ol­du. > Za­fer ÇAK­MAK­-An­ka­ra (İ­HA) >> 19 Ma­yıs S­ta­dı, 12 A­ra­lık 2008 > G.BİRLİĞİ - 1 ­Re­cep 5 ­Ha­kan 5 Ad­do 5 T­ra­o­re 5 Er­gün 4 ­Bur­han 5.5 ­Meh­met Nas 5.5 ­Ke­rem 5 (Ko­ray dk.63) 5.5 En­gin 5 (Ke­mal Ak­ba­ba dk.74) 4.5 ­Ka­he 5.5 D­ji­te 5 (T­ro­i­si dk.46) 6 ­Ra­ma­zan ­So­ner ­Bi­lal Em­re Ba­lak T.D. ­Sa­met Ay­ba­ba >> G.SARAY - 3 ­De Sanc­tis 7 ­Me­i­ra 5.5 ­Ser­vet 6.5 ­Ha­kan Bal­ta 6 ­Ba­rış 6 ­Meh­met To­pal 7 ­Meh­met Gü­ven 6 (Vol­kan dk.83) ? Ar­da 6.5 ­Lin­coln 8 ­Ba­ros 7 (Ya­ser dk.88) ? ­Non­da 6 (Ay­dın dk.77) 5.5 Ay­kut Em­re A­şık ­Ser­kan Kur­tu­luş ­Fer­di El­mas T.D. ­Mic­ha­el S­kib­be >> GOL­LER: Bur­han (dk.26), Lin­coln (dk.28), Ba­ros (dk.38), Ar­da (dk.42) SA­RI KART­LAR: Ha­kan, Bur­han, T­ra­o­re (G.Bir­li­ği) - Ba­ros (G.Sa­ray) ­HA­KEM­LER: Ha­lis Öz­kah­ya, Ser­kan Ok, Cem Sat­man G.SARAY NOTLARI Skib­be: Hak et­tik G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be, G.Bir­li­ği kar­şı­sın­da 3 pu­an al­dık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­ler­ken, “İlk 20 da­ki­ka­dan son­ra oy­na­dı­ğı­mız fut­bol ve gol­ler­le ga­li­bi­ye­ti hak et­tik. Yı­lın son ma­çı ola­rak da, Be­şik­taş’a kar­şı zor ve gü­zel bir maç bek­li­yo­ruz. Her za­man ol­du­ğu gi­bi 3 pu­an için çı­ka­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Ke­well 3 ay yok! Ka­sı­ğın­da­ki sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le ül­ke­si Avus­tral­ya’ya gi­den Harry Ke­well bı­çak al­tı­na ya­ta­cak. Ay­nı böl­ge­den da­ha ön­ce ame­li­yat ol­du­ğu özel dok­to­ru­nun ay­rın­tı­lı tet­kik­le­rin­den ge­çen yıl­dız fut­bol­cu, 15 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü sağ ka­sık fı­tı­ğı ame­li­ya­tı ola­cak. Dok­tor­lar, Ke­well’ın sa­ha­la­ra dön­me­si­nin en az 3 ayı bu­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Kap­tan yi­ne Lin­coln Maç ön­ce­si so­yun­ma oda­sın­da kap­tan­lık tar­tış­ma­sı ya­şan­dı. Ha­san, Ümit ve Ay­han’ın yok­lu­ğun­da fut­bol­cu­lar ara­la­rın­da “Kap­tan kim çı­ka­cak?” di­ye tar­tı­şır­ken son nok­ta­yı Skib­be koy­du. Al­man tek­nik adam, Hert­ha Ber­lin ma­çı­nın ar­dın­dan, dün G.Bir­li­ği kar­şı­sın­da da kap­tan­lık pa­zu­ban­dı­nı yi­ne Lin­coln’ün ko­lu­na tak­tı. Ba­rış’tan mil­li si­tem Ba­rış Öz­bek, Türk Mil­li Ta­kı­mı’nda oy­na­ma­yı hak et­ti­ği­ni, an­cak ken­di­si­ne şu ana ka­dar her­han­gi bir tek­lif gel­me­di­ği­ni söy­le­di. Genç fut­bol­cu, “Ağa­bey­le­ri­mi Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda iz­le­dim. Ben de ora­da ol­ma­lıy­dım. Be­ni gör­me­di­ler mi yok­sa il­gi­len­me­di­ler mi bil­mi­yo­rum. Ben de gi­dip ‘Be­ni alın’ di­ye­mem ki” şek­lin­de ko­nuş­tu. >> PU­AN DU­RU­MU TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 14 9 4 1 21 11 31 G.Sa­ray 15 9 3 3 34 17 30 ­Si­vas 14 8 4 2 24 10 28 F.Bah­çe 14 8 2 4 27 17 26 An­ka­ra 14 8 2 4 21 11 26 ­Be­şik­taş 14 7 4 3 24 14 25 ­Kay­se­ri 14 5 6 3 12 7 21 ­Bur­sa 14 5 4 5 19 21 19 G.An­tep 14 5 4 5 16 19 19 Es­ki­şe­hir 14 4 5 5 18 22 17 ­Kon­ya 14 4 4 6 14 21 16 B.Be­le­di­ye 14 4 4 6 12 19 16 G.Bir­li­ği 15 3 5 7 17 23 14 ­De­niz­li 14 4 2 8 21 28 14 M­KE A.Gü­cü 14 3 5 6 13 21 14 An­tal­ya 14 2 6 6 15 21 12 ­Ko­ca­e­li 14 2 3 9 17 30 9 ­Ha­cet­te­pe 14 2 3 9 8 21 9
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT