BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PA­ZAR KA­RIŞ­TI

PA­ZAR KA­RIŞ­TI

Av­ru­pa’da bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­yan F.Bah­çe lig ve ku­pa­yı ka­za­na­rak te­sel­li bul­ma­yı he­def­ler­ken, trans­fer ha­re­ka­tı­na gi­riş­ti an­cak lis­te­de­ki isim­ler ateş pa­ha­sıSİ­VAS YAN Çİ­Zİ­YOR Av­ru­pa’da bu se­zon um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan F.Bah­çe, ro­ta­sı­nı Tür­ki­ye’ye çe­vir­di. Lig­de ve ku­pa­da şam­pi­yon ola­rak, ya­şa­nan ha­yal kı­rık­lı­ğı­nı ge­ri­de bı­rak­ma­yı he­def­le­yen sa­rı-la­ci­vert­li­ler bu amaç doğ­rul­tu­sun­da kad­ro­ya tak­vi­ye plan­lı­yor. An­cak trans­fer lis­te­sin­de­ki isim­le­re bir­çok ta­lip ol­ma­sı F.Bah­çe’nin işi­ni zo­ra so­ku­yor. Ön­ce­lik­li he­def­ler ara­sın­da yer alan Meh­met Yıl­dız, Mu­sa Ay­dın ve Pet­ko­viç’e bir­çok ku­lüp ta­lip olur­ken, F.Bah­çe’ye ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Si­vas Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz’ın, ken­di ca­mi­asın­dan çe­ki­ne­rek bu oyun­cu­la­rın trans­fe­ri­ne sı­cak bak­ma­ma­sı en bü­yük prob­lem ola­rak gö­rü­lü­yor. MEVLÜT UZATTI Vol­kan’a al­ter­na­tif ola­rak dü­şü­nü­len di­ğer isim olan Ha­sa­gic’in va­tan­daş­lık du­ru­mu da F.Bah­çe’nin eli­ni ko­lu­nu bağ­lar­ken, An­ka­ras­por­lu Özer Hur­ma­cı’nın F.Bah­çe’ye gel­me­si­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. Yurt­dı­şı pa­za­rın­da ise Big­li­a ve Fru­tos’un olum­suz ce­vap ver­di­ği F.Bah­çe, Ar­se­nal’li Ro­sicky’den de ve­to ye­di. Gön­de­ri­le­cek olan Mal­do­na­do’nun ye­ri­ne dü­şü­nü­len To­ulou­se’lu Sis­so­ko’dan da bek­le­di­ği ce­va­bı ala­ma­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler Lyon’lu Mi­ra­lem Pja­nic’in pe­şi­ne düş­tü. F.Bah­çe’nin dev­re­de kad­ro­su­na kat­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı Mev­lüt de dün Soc­ha­ux’yla 1 yıl­lık söz­leş­me ye­ni­le­di. Tak­vi­ye pe­şin­de ko­şan F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, bir ta­raf­tan da ca­zip tek­lif­ler alan Lu­ga­no’yu el­de tut­ma­nın yol­la­rı­nı arı­yor. > M. Emin ULUÇ Alex’ten te­mi­nat Av­ru­pa’dan er­ken elen­me­nin so­rum­lu­lu­ğu­nun fut­bol­cu­lar­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen kap­tan Alex, “Bu ta­kı­mı lig­de ve ku­pa­da şam­pi­yon­lu­ğa ta­şı­mak bi­zim gö­re­vi­miz. Ca­mi­aya çif­te ku­pa he­di­ye ede­rek ken­di­mi­zi af­fet­ti­re­ce­ğiz” diye konuştu. AN­TAL­YA’YA Bİ­LE­Nİ­YOR­LAR F.Bah­çe, An­tal­ya ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tek id­man­la sür­dür­dü. Ara­go­nes’in sa­ha­da yap­tı­ğı mi­ni top­lan­tıy­la baş­la­yan ça­lış­ma, ısın­ma ve ko­or­di­nas­yon ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan ayak te­ni­si ve min­ya­tür ka­le maç­la so­na er­di. Ki­ev’den sa­kat dö­nen Edu ile Sel­çuk ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de ça­lış­tı. Al­ves’in gu­ru­ru Bar­ce­lo­na’nın ba­şa­rı­lı de­fans oyun­cu­su Da­ni­el Al­ves, Mar­ca’ya ver­di­ği de­meç­te, ‘’Be­nim için, ‘Ro­ber­to Car­los’un sağ ka­nat­ta­ki ben­ze­ri’ ya­kış­tır­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Fut­bo­lun ef­sa­ne­le­rin­den bi­riy­le kar­şı­laş­tı­rıl­mam be­nim için bir ay­rı­ca­lık’’ de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT