BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­da ve Ser­vet’e HÜCUM

Ar­da ve Ser­vet’e HÜCUM

Av­ru­pa ku­lüp­le­ri­nin Ar­da ve Ser­vet’e olan bit­mek bil­me­yen il­gi­si G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi’ni ye­ni­den sı­kın­tı­ya sok­tu. Ara trans­fer dö­ne­mi­ni fır­sat bi­len baş­ta Ju­ven­tus ve Ar­se­nal’in Ar­da için, Erik Ge­rets’in ça­lış­tır­dı­ğı Mar­sil­ya’nın da, Ser­vet için sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lü­be ol­duk­ça yük­sek bir fi­yat tek­lif et­me­si yö­ne­ti­mi hem mut­lu et­ti, hem de en­di­şe­len­dir­di.ÜS­TÜ­NEL: İŞİ­MİZ ZOR Av­ru­pa ku­lüp­le­ri­nin Ar­da ve Ser­vet’e olan bit­mek bil­me­yen il­gi­si G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi’ni ye­ni­den sı­kın­tı­ya sok­tu. Ara trans­fer dö­ne­mi­ni fır­sat bi­len baş­ta Ju­ven­tus ve Ar­se­nal’in Ar­da için, Erik Ge­rets’in ça­lış­tır­dı­ğı Mar­sil­ya’nın da, Ser­vet için sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lü­be ol­duk­ça yük­sek bir fi­yat tek­lif et­me­si yö­ne­ti­mi hem mut­lu et­ti, hem de en­di­şe­len­dir­di. Bay­ram ta­ti­li­ni Fran­sa’da ge­çi­ren ve dün ma­çın baş­la­ma­sı­na 1 sa­at ka­la An­ka­ra’ya ge­len yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, “Bir­çok ku­lüp oyun­cu­la­rı­mı­zın pe­şin­de. Önem­li tek­lif­ler ge­tir­di­ler. Önü­müz­de­ki 1 ay çok çe­tin ge­çe­cek di­ye dü­şü­nü­yo­rum” di­ye­rek iş­le­ri­nin zor ol­du­ğu­nu söy­le­di. ŞO­VUN ADI LİN­COLN Öte yan­dan son haf­ta­lar­da müt­hiş bir çı­kış ya­ka­la­yan Cas­si­o Lin­coln, dün yi­ne par­mak ısırt­tı. Bi­rin­ci go­lün sa­hi­bi olan Bre­zil­ya­lı yıl­dız, ta­kı­mı­nı mağ­lu­bi­yet­ten kur­ta­ra­rak ade­ta ateş­ler­ken, da­ha son­ra Ba­ros’un go­lü ön­ce­si ver­di­ği akıl do­lu pas­la ga­li­bi­yet­te bü­yük pay sa­hi­bi ol­du. Gol sa­yı­sı­nı 7’ye yük­sel­ten Lin­coln, 11 gol­lü Ba­ros’tan son­ra ta­kı­mı­nın en gol­cü ikin­ci is­mi ol­du. Bu ara­da İs­tan­bul ve yurt­dı­şın­da­ki maç­lar­da ta­kım­la bir­lik­te olan tek­nik da­nış­man Feld­kamp, ikin­ci An­ka­ra dep­las­ma­nın­da da ta­kı­mı yal­nız bı­rak­tı. PAF Li­gi’nde oy­na­nan maç­ta G.Sa­ray ra­ki­bi­ni 4-1 mağ­lup et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT