BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­nal ka­rar­sız

Ya­nal ka­rar­sız

Trab­zons­por’da form­da isim­le­rin faz­la­lı­ğı Ersun Ya­nal’ı kad­ro kur­mak­ta sı­kın­tı­ya sok­tuSER­KAN MI, COL­MAN MI? Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın, form­da olan Ser­kan ve Col­man ara­sın­da or­ta sa­ha­da ka­rar ve­re­me­di­ği öğ­re­nil­di. Ce­za­lı Ege­men’in ye­ri­ne Gi­ray’ı dü­şü­nen Ya­nal, Yat­ta­ra’dan da özel bir per­for­mans bek­li­yor. Yat­ta­ra’nın, Ya­nal’la yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, “Ba­na olan gü­ve­ni­ni­zi bi­li­yo­rum. Trab­zon hal­kı da be­ni çok se­vi­yor ve gü­ve­ni­yor. Bu inanç­la­rı bo­şa çı­kar­mak is­te­mi­yo­rum. Bur­sas­por ma­çın­da çok da­ha iyi bir per­for­mans ser­gi­le­ye­ce­ğim” de­di­ği öğ­re­nil­di. CEP­LE­Rİ DO­LA­CAK Trab­zons­por Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Bur­sas­por ma­çı­nın ka­za­nıl­ma­sı du­ru­mun­da fut­bol­cu­la­ra yük­lü mik­tar­da bir öde­me yap­ma­yı plan­lı­yor. Bu­gü­ne ka­dar fut­bol­cu­la­rın trans­fer ala­cak­la­rı­nın bü­yük bir bö­lü­mü­nü öde­yen ve maç prim­le­ri­ni de gü­nün­de ya­tır­ma­ya dik­kat eden yö­ne­tim ku­ru­lu­nun, bu­nun için özel bir büt­çe ayır­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bur­sas­por ma­çı­na özel bir prim ver­me­yi dü­şün­me­yen yö­ne­tim, dev­re ara­sı ön­ce­si fut­bol­cu­la­rın cep­le­ri­ni dol­du­ra­cak. BURSA’YA MORALLİ GİTTİLER Trab­zons­por, Bur­sas­por ile oy­na­ya­ca­ğı lig ma­çı için dün ak­şam sa­at­le­rin­de özel bir uçak­la Bur­sa’ya git­ti. Sun Eks­pres Ha­va­yol­la­rı’na ait özel uçak­la Bur­sa’ya gi­den ka­fi­le­nin baş­kan­lı­ğı­nı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Ke­nan Sön­mez ile İh­san Ali­oğ­lu ya­par­ken, çok sa­yı­da ba­sın men­su­bu ve yak­la­şık 100 ki­şi­lik ta­raf­tar gru­bu da ay­nı uçak­la Bur­sa’ya ha­re­ket et­ti. > Be­kir KO­CA-Trab­zon (İHA) Turk­cell Sü­per Lig, 15.Haf­ta ma­çı >> ­BUR­SA Ivankov Veli İbrahim Ömer Mustafa Keçeli F.Melo Mustafa Sarp Bekir Romascenko Sercan Zuniga (Gökhan) Sakat: Kirita, Leandro, Yusuf Cezalı: Yok >> TRABZON Sylva Tayfun Song Giray Cale Hüseyin Selçuk Serkan (Colman) Yattara Gökhan Umut Sakat: Tolga Zengin Cezalı: Egemen STAT: Atatürk HAKEMLER: M.Kamil Abitoğlu, Cemal Bingül, Hakan Yemişken, 4.hakem: Erbay Aldemir SAAT: 15.00 Lig TV naklen
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT