BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’un de­ni­zi ­şim­di da­ha te­miz

İs­tan­bul’un de­ni­zi ­şim­di da­ha te­miz

2 yıl ön­ce ku­ru­lan Hay­dar­pa­şa Atık Ka­bul Te­si­si hem de­niz­le­rin kir­len­me­si­ni ön­lü­yor, hem de atık­la­rı iş­le­te­rek eko­no­mi­ye önem­li kat­kı sağ­lı­yorGE­Mİ­LER­DEN ATIK TOP­LA­NI­YOR İs­te­ni­len ta­le­be gö­re, ge­mi uy­gun po­zis­yo­na yön­len­di­ri­le­rek atık alım hiz­me­ti ve­ri­li­yor. Top­la­nan atık­lar, Hay­dar­pa­şa Atık Ka­bul Te­si­si’nde 280 met­re küp­lük 4 adet bi­rik­tir­me tan­kın­da top­la­nı­yor. Bu tank­lar­da bu­lu­nan ısıt­ma sis­te­mi yar­dı­mıy­la yağ-su faz ayı­rı­mı el­de edi­li­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Hay­dar­pa­şa Atık Ka­bul Te­si­si’nde 2 yıl­da 13 bin 453 ge­mi­den top­la­nan 343 bin 797 met­re küp pet­rol tü­rev­li atık iş­le­ne­rek, 8 mil­yon 500 bin YTL ge­lir el­de edil­di. 2005 yı­lın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 2006 yı­lın­da hiz­me­te açı­lan te­si­sin fa­ali­ye­te geç­me­siy­le İs­tan­bul’da­ki de­niz­le­rin kir­le­til­me­si­nin önü­ne ge­çil­me­si ko­nu­sun­da önem­li bir aşa­ma kay­de­dil­di. ATIK­LAR DE­Nİ­ZE BO­ŞAL­MI­YOR Son yıl­lar­da İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nda­ki kir­li­li­ğin bü­yük öl­çü­de azal­ma­sın­da önem­li rol oy­na­yan Hay­dar­pa­şa Atık Ka­bul Te­si­si’nde, yüz­de 80-85’i kim­ya­sal arıt­ma­ya ta­bi tu­tul­ma­sı ge­re­ken ve yüz­de 15-20’si ge­ri dö­nüş­tü­rü­le­bi­len sin­ti­ne, slaç ve slop gi­bi pet­rol tü­rev­li atık­lar iş­le­ni­yor. Te­sis ku­rul­ma­dan ön­ce doğ­ru­dan de­ni­ze bo­şal­tı­lan bu pet­rol tü­rev­li atık­lar, ar­tık ba­zı sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­nın da pe­şin­de ol­du­ğu kul­la­nı­la­bi­lir ya­kıt­lar ha­li­ne dö­nü­şü­yor. Hay­dar­pa­şa Atık Ka­bul Te­si­si’nde pet­rol tü­re­vi atık­la­rın kim­ya­sal arıt­ma­ya ta­bi tu­tul­ma­sıy­la, ka­çak yol­lar­la de­ni­ze de­şarj edil­me­le­ri ve çev­re­nin kir­le­til­me­si ön­len­miş olu­yor. Te­sis açıl­dı­ğı gün­den iti­ba­ren 13 bin 453 ge­mi­den 343 bin 797 met­re kü p atık top­lan­dı, 48 bin 745 met­re küp atık su­suz­laş­tı­rıl­dı. YA­KIT EL­DE EDİ­Lİ­YOR Ge­ri ka­za­nım so­nu­cun­da el­de edi­len 28 bin 331 met­re küp atık ise 2. ka­te­go­ri atık çi­men­to fab­ri­ka­la­rı, ki­reç fab­ri­ka­la­rı ve süt sa­na­yi­le­ri­ne ikin­cil ya­kıt ola­rak kul­la­nıl­mak üze­re ve­ril­di. ATA­BERK Ge­ri Ka­za­nım ve Bil­gin Kim­ya’ya gön­de­ri­len 1885 met­re küp 1. ka­te­go­ri atı­ğın da ka­lıp ya­ğı, yağ­la­ma ya­ğı ve te­miz­le­me ti­ne­ri ola­rak ge­ri ka­za­nı­mı sağ­lan­dı. 2007 ve 2008 yıl­la­rın­da, ge­mi­ler­den hiz­met be­de­li ola­rak yak­la­şık 7 mil­yon 250 bin YTL alın­dı. 1 mil­yon 250 bin YTL su­suz­laş­tı­rıl­mış pet­rol tü­rev­li atık sa­tı­şı ya­pı­la­rak top­lam­da 8 mil­yon 500 bin YTL ge­lir el­de edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99048
  % 0.59
 • 5.5892
  % -2.03
 • 6.4436
  % -2.5
 • 7.3401
  % -2.08
 • 220.531
  % -1.52
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT