BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Suni çim oldu halı saha

Suni çim oldu halı saha

Bir ke­re şu­nu baş­tan tes­lim ede­lim. G.Sa­ray “Ol­muş”Bir ke­re şu­nu baş­tan tes­lim ede­lim. G.Sa­ray “Ol­muş” Bu ol­muş ke­li­me­si­ni ge­çen haf­ta 5 da­ki­ka için kul­lan­dık ama bu haf­ta bü­tün maç için kul­la­nıp, bir­kaç ta­ne “O” ve bir­kaç ta­ne “Ş” ile yaz­mak ge­re­kir. Ra­ki­bi güç­süz... Gü­cü ora­nın­da pres ya­pı­yor... Ama pre­si top kap­mak için de­ğil, top ka­pıp oy­na­mak için hiç de­ğil, ra­ki­bi oy­nat­ma­mak için ya­pı­yor. İlk 20 da­ki­ka­da G.Sa­ray’ın or­ta­sı ile hü­cu­mu­nun bağ­lan­tı­sı­nı da boz­ma­yı ba­şa­rı­yor. Bir de üs­tü­ne gol ata­sı yok iken gol atı­yor. Ama on­dan son­ra G.Sa­ray’da şef­ler sa­zı eli­ne alıp, so­list­ler mik­ro­fo­nu ka­pı­yor. Or­kes­tra çın çın in­li­yor. Or­ta­ya çı­kan eser Türk fut­bol öl­çü­le­ri­ne gö­re muh­te­şem. Su­lar sel­ler gi­bi oy­na­ma­ya baş­lı­yor G.Sa­ray ve önü­müz­de ta­dın­dan yen­mez bir ta­kım, to­pu ok­şa­ya ok­şa­ya oy­nu­yor. Ra­ki­bi ise o go­lü at­tı­ğı­na piş­man olan G.Bir­li­ği. “Keş­ke at­ma­say­dım da uyan­dır­ma­say­dım adam­la­rı” di­ye­si var. Ça­lış­ma ve emek is­te­yen gol­ler peş pe­şe ge­lir­ken, esas ba­şa­rı­yı to­pa bak­ma­dı­ğım her za­man To­pal-Gü­ven iki­li­sin­de bu­lu­yo­rum. Ta­kı­mı o ka­dar ra­hat­la­tı­yor­lar ki, son 3 ayın ba­şa­rı­sız bul­du­ğum her sko­run­da, “De­mek ki sa­kat­lar çok önem­liy­miş” di­yo­rum ken­di ken­di­me. Geç­ti­ği­miz haf­ta­nın 5 da­ki­ka­lık fla­şı, bu­ra­da ilk ya­rı bi­ter­ken sa­ha­yı pa­na­yı­ra, su­ni çi­mi de ha­lı sa­ha­ya çe­vir­miş gi­biy­di. İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da bir 10 da­ki­ka çok et­ki­li olan G.Sa­ray, son­ra­sın­da G.Bir­li­ği’nden önem­li oran­da bas­kı ye­di. Bu­nu bi­raz ya­dır­ga­dım ama git­tik­çe üs­tü­ne ko­ya­rak ge­len G.Sa­ray’ın çok önem­li sin­yal­ler ver­di­ği­ni ve skor ne­de­niy­le la­uba­li­leş­me­di­ği za­man­lar­da müt­hiş bir fut­bol oy­na­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı fark et­tim ve UE­FA Ku­pa­sı adı­na umut bes­le­me­ye baş­la­dım.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT