BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AKIL­LAR DER­Bİ­DE

AKIL­LAR DER­Bİ­DE

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, ya­tıp kal­kıp G.Sa­ray’ı dü­şü­nen fut­bol­cu­la­rı­nı mo­ti­ve et­mek­te zor­la­nı­yor“TA­RAF­TAR HAK­LI” Son 4 ma­çın­da 8 pu­an kay­be­de­rek zir­ve­nin ge­ri­sin­de ka­lan Be­şik­taş için A.Gü­cü ma­çı bü­yük önem ta­şı­yor. An­cak si­yah-be­yaz­lı fut­bol­cu­lar A.Gü­cü ma­çın­dan çok bir son­ra­ki haf­ta oy­na­ya­cak­la­rı G.Sa­ray der­bi­si­ni dü­şü­nü­yor. Du­ru­mun far­kın­da olan Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li dünkü top­lan­tı­da sert uya­rı­lar yap­tı. “Dev­re ara­sı­na ka­fa­mız ra­hat gir­mek zo­run­da­yız” di­yen tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “G.Sa­ray’ın kar­şı­sı­na mo­ral­siz çık­mak is­ter mi­si­niz? Ta­raf­tar tep­ki­sin­de hak­lı. Siz­den gü­zel fut­bol ve ga­li­bi­yet bek­li­yor. He­sap­ta ol­ma­yan pu­an­lar kay­bet­tik. Ar­tık bun­la­ra bir son ver­mek zo­run­da­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. SE­RİC ŞANS İS­TE­Dİ Kart sı­nı­rın­da bu­lu­nan fut­bol­cu­la­rı­nı da uya­ran De­niz­li, “Her yap­tı­ğı­nız ha­ta bi­ze pa­ha­lı­ya mâl olu­yor. Ge­rek­siz sert­lik­ler­den ka­çı­nın, ha­kem­le di­ya­lo­ğa gir­me­yin. Kart gö­rüp bi­zi zor du­rum­da bı­ra­ka­nı af­fet­me­ye­ce­ğim” de­di. Bu ara­da ha­fif sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Tel­lo’yu G.Sa­ray’a sak­la­ma ka­ra­rı alan Mus­ta­fa De­niz­li, İb­ra­him Üzül­mez’e ve­ri­len üç maç­lık ce­za­nın ar­dın­dan Se­ric ile özel bir gö­rüş­me yap­tı. Dev­re ara­sın­da gön­de­ril­me­si­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lan Hır­vat fut­bol­cu ken­di­si­ni gös­ter­mek için şans is­ter­ken, tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın bu böl­ge­de Se­ric-Ek­rem Dağ iki­li­si ara­sın­da se­çim yap­mak­ta zor­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. > Bilgehan Can BEŞİKTAŞ NOTLARI Kar­tal ezi­yor Be­şik­taş ile A.Gü­cü, lig­de 91. ran­de­vu­la­rı­na çı­ka­cak. İki ta­kım ara­sın­da bu­gü­ne ka­dar oy­na­nan 90 maç­ta Be­şik­taş 61, Baş­şe­hir eki­bi ise 7 ga­li­bi­yet alır­ken, 22 kar­şı­laş­ma be­ra­ber­lik­le so­nuç­lan­dı. Bu maç­lar­da Be­şik­taş at­tı­ğı 168 go­le kar­şı­lık ka­le­sin­de 62 gol gör­dü. Trans­fer an­ke­ti Be­şik­taş’ın ta­raf­tar gru­bu ‘ÇAR­ŞI’ ken­di si­te­sin­de dü­zen­le­di­ği an­ket­te “Ara trans­fer­de han­gi böl­ge­ye acil trans­fer ge­rek­li” so­ru­su­na ce­vap ara­dı. Ağır­lık­lı ola­rak sol ka­nat ve ön li­be­ro mev­ki­le­ri­ne tak­vi­ye is­te­yen si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın en il­ginç ce­va­bı yüz­de 16’lık oy ora­nıy­la trans­fer yö­ne­ti­me ya­pıl­sın şek­lin­de ol­du. Ce­za­ya iti­raz Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi PFDK ta­ra­fın­dan Si­vok ve İb­ra­him Üzül­mez’e ve­ri­len ce­za­la­ra iti­raz ede­cek. Si­vok’un kart gör­dü­ğü po­zis­yon­da ka­sıt­lı ha­re­ket et­me­di­ği­ni sa­vu­nan si­yah-be­yaz­lı­lar Üzül­mez’e ve­ri­len 3 maç­lık ce­za­yı ise faz­la bul­du. BEŞİKTAŞ’IN ÖZÜR MA­ÇI A.Gü­cü ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı son tak­tik ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan ta­mam­la­yan Be­şik­taş­lı fut­bol­cu­lar bu­gün özür ma­çı­na çı­ka­cak. An­ka­ras­por mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan ta­raf­ta­rı­nı üzen si­yah-be­yaz­lı­lar, A.Gü­cü ga­li­bi­ye­tiy­le ye­ni­den çı­kı­şa geç­mek is­ti­yor. ­Turk­cell Sü­per Lig, 15.Haf­ta ma­çı >> BEŞİKTAŞ Rüştü İ.Toraman Zapotocny Gökhan Zan Seric Ekrem Cisse Delgado Serdar Özkan Bobo Nobre Sakat: Aydın, Serdar Kurtuluş, Uğur İnceman, Tello Cezalı: Sivok, İbrahim Üzülmez >> MKE A.GÜCÜ Ser­kan El­ya­sa ­Tol­ga ­Des San­tos İl­kem ­Gök­han ­Cem Can İb­ra­him E­ge ­Mu­rat Du­ru­er ­Mu­rat Er­do­ğan ­Meh­met Yıl­maz Sa­kat: O­nur Ce­za­lı: Ja­ba S­TAT: İ­nö­nü HA­KEM­LER: Yu­nus Yıl­dı­rım, Mu­hit­tin Gür­ses, Ke­mal Yıl­maz, 4.ha­kem: Ser­kan Çı­nar SA­AT: 19.00 > Lig TV naklen
Kapat
KAPAT