BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ah­la­rı tut­tu!..

Ah­la­rı tut­tu!..

Sev­gi­li Ah­met Ça­kar di­yor ki: “Ha­kem­le­ri yaz­boz tah­ta­sı­na çe­vi­rip ma­ni­pü­le eden, Ulu­soy dö­ne­min­de ka­ra lis­te­ye alı­nan 4- 5 ha­ke­min ni­ye ka­fa­la­rı­nın ko­par­tıl­dı­ğı­nı açık­la­ya­ma­yan bu MHK, Türk fut­bo­lu­na ya­kış­mı­yor.Sev­gi­li Ah­met Ça­kar di­yor ki: “Ha­kem­le­ri yaz­boz tah­ta­sı­na çe­vi­rip ma­ni­pü­le eden, Ulu­soy dö­ne­min­de ka­ra lis­te­ye alı­nan 4- 5 ha­ke­min ni­ye ka­fa­la­rı­nın ko­par­tıl­dı­ğı­nı açık­la­ya­ma­yan bu MHK, Türk fut­bo­lu­na ya­kış­mı­yor. Oğuz Sar­van’a so­ru­yo­rum. Sen, yu­ka­rı­da bah­se­di­len ha­kem­le­ri bi­tir­din. Bir de üs­te­lik na­mus ve şe­ref­le­ri­ne ke­fil ol­dun. Pe­ki o hal­de ni­ye bi­tir­din? Siz şef­faf ve mert­çe ko­nuş­maz­sa­nız ha­kem­le­ri­niz de ay­nı si­zin gi­bi dü­dük ça­lar. Bu­gün sa­ğır sul­tan bi­le bi­li­yor ki, ha­kem­lik­le­ri bi­ti­ri­len bu ki­şi­ler ku­lüp baş­kan­la­rıy­la iliş­ki­si olan ve yan­lış iş­le­re yö­nel­di­ği id­di­a edi­len ha­kem­ler. Çı­kın as­lan gi­bi bu­nu açık­la­yın. Ak­si hal­de ko­mik olu­yor­su­nuz.” Ben de di­yo­rum ki: “As­lın­da” bu ha­kem­ler, “ku­lüp baş­kan­la­rıy­la iliş­ki­le­ri ol­du­ğu için de­ğil, ba­zı ku­lüp baş­kan­la­rı is­te­me­di­ği için” bi­ti­ril­di!.. Türk Fut­bo­lun­da, Türk spo­run­da “ada­let me­ka­niz­ma­sı iyi iş­le­me­di­ği, iyi iş­le­til­me­di­ği için”, hiç­bir “bel­ge, de­lil ve ta­nık or­ta­ya kon­ma­dan”, mah­kûm edi­le­rek ip­le­ri çe­ki­len, “bir ama­tör ma­ça bi­le ve­ril­me­yen”, eği­tim ça­lış­ma­la­rı­na çağ­rıl­ma­yan bu ha­kem­ler, ne ya­zık ki, ha­yat­la­rı bo­yu “OS dam­ga­sı­nı ye­miş ola­rak” ya­şa­ya­cak­lar!.. Bir hu­kuk dev­le­tin­de “in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı ol­du­ğu” açık­ça or­ta­da olan “böy­le­si­ne in­saf­sız ve izan­sız bir uy­gu­la­ma” ko­nu­sun­da, “ben ol­sam” ta Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si’ne ka­dar gi­der ve hak­kı­mı arar­dım!.. Ve de hem spor teş­ki­la­tı­nı, hem fe­de­ras­yo­nu, hem de Ha­kem­ler Bir­li­ği’ni fe­na hâl­de mah­cûp eder­dim!.. “On­lar” bu yo­lu seç­me­di­ler ve sa­de­ce “ah” et­ti­ler!.. “Ah­la­rı” da tu­tu­yor ve her haf­ta “ha­kem skan­dal­la­rı” ya­şa­nı­yor; olan da ha­kem­le­re olu­yor; Oğuz Sar­van’ın umu­run­da mı?.. Ga­la­ta­sa­ray kan kay­be­di­yor!.. Hü­rol Bi­lâl, sö­zü­ne de özü­ne de gü­ven­di­ğim “can dos­tum” bir mes­lek­ta­şım­dır!.. Sev­gi­li kar­de­şim Hın­cal Uluç’un, Ga­la­ta­sa­ray Sağ­lık Ku­ru­lu’nu, “bir çok mes­lek­ta­şı­mız gi­bi”, ağır şe­kil­de eleş­tir­di­ği gün­ler­de, o da “sağ­lık ku­ru­lu­nu ve onun ba­şın­da­ki dok­to­ru sa­vu­nan” ve “Hın­cal Uluç’u ağır şe­kil­de eleş­ti­ren” bir ya­zı yaz­dı. Bi­li­yor­dum ki, Hın­cal, Hü­rol’un “en çok sev­di­ği” in­san­la­rın, “en çok be­ğen­di­ği” ya­zar­la­rın ba­şın­da ge­li­yor­du; onun için “ya­zı­sın­da­ki üs­lûp” be­ni çok şa­şırt­mış­tı!.. Sev­gi­li Hü­rol ile te­le­fon­da “Ga­la­ta­sa­ray Sağ­lık Ku­ru­lu’nun ba­şın­da­ki Ho­ca­mız üze­ri­ne uzun sü­re soh­bet et­tik”; ba­na, “Ho­ca­nın, ne ka­dar de­ğer­li bir bi­lim ada­mı ve dok­tor ol­du­ğu­nu an­lat­tı”; an­lat­tı da, ben “sa­kat­lık­la­rın ne­den bu ka­dar uzun sür­dü­ğü, ne­den tek­rar­la­dı­ğı, ne­den sık sık rast­lan­dı­ğı” ko­nu­sun­da bir tür­lü tat­min ol­ma­dım; “Tek­nik adam­lar, dok­tor­la­rı din­le­mi­yor­muş” ima­la­rı da be­ni tat­min et­me­di!.. Araş­tır­dım; so­nuç şu: 1 - Bir in­san, çok de­ğer­li bir “dok­tor”, çok de­ğer­li bir “bi­lim ada­mı” ola­bi­lir ama “spor he­kim­li­ği” ve de “sağ­lık yö­ne­ti­ci­li­ği” baş­ka şey­dir!.. 2 - Ga­la­ta­sa­ray’da “ek­sik olan” spor he­kim­li­ği­dir, sağ­lık yö­ne­ti­ci­li­ği­dir!.. 3 - “Ye­ni­den sa­kat­la­nan” ba­zı oyun­cu­la­rın, Sağ­lık Ku­ru­lu’nun “bü­tün ikaz­la­rı­na rağ­men”, tek­nik he­yet ta­ra­fın­dan “tam iyi­leş­me­den sa­ha­ya sü­rül­dük­le­ri” id­di­a edil­mek­te ve “sa­kat­lık­la­rın tek­rar­lan­ma­sı” bu­na bağ­lan­mak­ta­dır ki; bu da Sağ­lık Ku­ru­lu’nun “der­hal de­ğiş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni” or­ta­ya koy­mak­ta­dır!.. O sağ­lık ku­ru­lu ve o sağ­lık ku­ru­lu baş­ka­nı “söz din­le­te­mi­yor­sa”, gö­re­ve na­sıl de­vam eder?..” Bı­rak­sın­lar, “söz din­le­te­cek­ler” gel­sin gö­re­ve, ya­zık de­ğil mi, o fut­bol­cu­la­ra ve Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ta­kı­mı­na?.. So­ru­lar!.. “Be­şik­taş’a ne olu­yor?..” Fut­bo­lu­muz­la il­gi­li her­kes bir­bi­ri­ne bu­nu so­ru­yor!.. Ba­na da so­ru­yor­lar; ben de “gü­le­rek” ce­vap­lı­yo­rum: “De­re­yi ge­çer­ken, De­niz­li’de bo­ğu­lu­yor!..” Be­nim de bir so­rum var: Skib­be için, “bun­ca ola­na rağ­men”, dur­ma­dan “Sa­bır gös­te­ril­me­li” di­yen­ler, şim­di ne­den “ay­nı” sab­rı Mus­ta­fa De­niz­li’den esir­gi­yor­lar?.. Çe­liş­ki!.. Sev­gi­li So­nay Me­tin, “for­ve­tar­ka­si.blogs­pot.com” si­te­sin­de, spor med­ya­mı­zın “iki yü­zü­nü” or­ta­ya ko­yan “ne­fis” bir ya­zı yaz­mış!.. Fo­toğ­raf­lar­la güç­len­di­ril­miş ya­zı­sın­da “özet­le” di­yor ki; “Ha­kan Şü­kür’ün, ‘Ar­tık yaş­lan­dı, işe ya­ra­mı­yor’ kam­pan­ya­la­rı ara­sın­da” at­tı­ğı bir gol­den son­ra, el­le­ri­ni gö­ğe doğ­ru kal­dı­ra­rak ‘Al­la­hım ne bü­yük­sün’ de­di­ği için, ne ce­ma­at­çi­li­ği, ne ta­ri­kat­çı­lı­ğı bı­ra­kıl­mış, inanç­la­rı baş ko­nu edil­miş, Kap­tan’a ha­ka­ret­ler yağ­dı­rıl­mış­tı. Ama, Em­re Be­le­zoğ­lu, ‘ben­zer’ eleş­ti­ri­le­rin mo­ral­siz­li­ği­ni ya­şa­dı­ğı şu gün­ler­de, De­niz­lis­por’a at­tı­ğı gol­den son­ra, ‘sec­de et­ti­ğin­de’, kim­se­nin se­si se­da­sı çık­ma­dı; ‘ay­nı ha­re­ke­ti’, aca­ba ‘Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sı gi­yer­ken yap­sa idi’; ne olur­du? Ha­kan’a ya­pı­lan ona ya­pıl­ma­ya­cak mıy­dı? Ya da Ha­kan Şü­kür fut­bol oy­na­ma­ya de­vam et­se ve at­tı­ğı bir gol­den son­ra bu ha­re­ke­ti yap­sa, ne­ler ya­zı­la­cak­tı?..” “Siz ne der­si­niz sev­gi­li okur­la­rım”; ha­tır­la­yın ba­ka­lım; Ga­la­ta­sa­ray’da iken Em­re’nin de “inanç­la­rıy­la il­gi­li” yo­ğun ha­ber eleş­ti­ri­ler ya­pıl­ma­mış mıy­dı?.. Bü­yük tu­zak!.. Bu­nu hep ya­pı­yor­lar; Ga­la­ta­sa­ray da ya­pı­yor, Be­şik­taş da, Fe­ner­bah­çe de!.. So­ru­yo­rum; “bü­yük ku­lüp­le­rin” yö­ne­ti­ci­le­rin­de utan­ma, sı­kıl­ma yok mu; ol­maz mı?.. Si­vass­por, “lig­de de, pu­an cet­ve­lin­de de ba­şa oy­na­dı­ğı­nı” ve “şam­pi­yon ola­bi­le­ce­ği­ni” gös­te­ri­yor!.. Ve de li­gin ilk ya­rı­sı bi­ter ve ocak trans­fe­ri ge­lir­ken, “Si­vass­por’un en iyi oyun­cu­la­rı­na trans­fer tek­lif et­me ya­rı­şı” baş­lı­yor!.. Pe­ki kar­de­şim, “bu oyun­cu­lar 4 - 5 haf­ta için­de gök­ten zem­bil­le in­me­di­ler ya”; kaç yıl­dır “Si­vass­por’u üst sı­ra­lar­da mü­ca­de­le­ye so­yun­du­ran oyun­cu­lar” bun­lar, ne­den “se­zon baş­la­ma­dan, nor­mal trans­fer ayın­da pa­ra­yı bas­tı­rıp al­ma­dı­nız?..” “O za­man pa­ra­yı bas­tı­rıp al­sa idi­niz”, Si­vass­por da “o pa­ra ile”, ta­kı­ma ge­rek­li trans­fer­le­ri yap­ma im­kâ­nı­na ka­vu­şur­du; şim­di Si­vass­por “gi­de­cek­ler aya­rın­da fut­bol­cu­yu” ne ka­dar za­man­da, ne­re­de bul­sun; bu bir!.. Yok­sa, ni­ye­ti­niz “çok za­man yap­tı­ğı­nız gi­bi”, trans­fer et­me ye­ri­ne, “ka­fa ka­rış­tı­ra­rak” Si­vass­por’un “zir­ve ya­rı­şın­da­ki mü­ca­de­le­si­ni ne­ga­tif ola­rak et­ki­le­mek” mi, bu da iki!.. “Üç pa­ra et­mez” ya­ban­cı­la­ra ver­di­ği­niz “on­ca pa­ra­nın ya­rı­sı ile” ve de “edep­li ola­rak” nor­mal trans­fer ay­la­rın­da Tür­ki­ye’nin her ku­lü­bün­den “oyun­cu al­ma­nız müm­kün iken”, ne­den bu “çir­kin” yo­la baş­vu­ru­yor­su­nuz?.. Ya­zık­lar ol­sun!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT