BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tra­fik ca­na­va­rı kar­şı­sın­da TV’nin du­ru­şu!..

Tra­fik ca­na­va­rı kar­şı­sın­da TV’nin du­ru­şu!..

Bir Kur­ban Bay­ramını da­ha ge­ri­de bı­ra­kır­ken 9 gün­lük ta­til sü­re­si de böy­le­ce so­na eri­yor.Bir Kur­ban Bay­ramını da­ha ge­ri­de bı­ra­kır­ken 9 gün­lük ta­til sü­re­si de böy­le­ce so­na eri­yor. Ke­si­len ve da­ğı­tı­lan kur­ban­lar ve ger­çek­leş­ti­ri­len çe­şit­li zi­ya­ret­le­rin ya­nı sı­ra, 9 gün­lük ta­til sü­re­sin­ce din­len­di­ri­len zi­hin­ler ve vü­cut­lar... Ve ne ya­zık ki TV ha­ber bül­ten­le­rin­den ta­kip et­ti­ği­miz tra­fik ka­za­la­rı­nın ağır bi­lan­ço­su!... Ta­til ya da mem­le­ket zi­ya­re­ti amaç­lı gi­diş ve dö­nüş yol­cu­luk­la­rın­da, ma­âle­sef her se­ne ol­du­ğu gi­bi bu bay­ram­da da on­lar­ca ölü ve yüz­ler­ce ya­ra­lı ha­be­ri, ge­ne yü­re­ği­mi­zi dağ­la­dı!... Dün­ya­da ta­til ve­ya bay­ram se­ya­hat­le­rin­de yurt­ta­şı­nı kay­be­den ül­ke­le­rin en ba­şın­da ge­li­yo­ruz her­hâl­de?!... Çün­kü TV bül­ten­le­rin­den he­men her gün ta­kip et­ti­ği­miz acı bi­lan­ço or­ta­da; her yıl yüz­ler­ce ölü, bin­ler­ce sa­kat ka­lan in­san ve bin­ler­ce ya­ra­lı ha­be­ri!... Bir sa­vaş­tan ne far­kı var ki?!... Ne ya­pıp ne edip bü­tün TV ve Rad­yo ka­nal­la­rın­da, sa­de­ce ge­ce ya­rı­sın­dan iti­ba­ren de­ğil; 24 sa­ât eği­ti­ci, yön­len­di­ri­ci ya­pım ve can­lı ya­yın­lar­la ser­piş­ti­ril­miş tra­fik ve yol ha­ber­le­ri­ni muh­te­lif za­man ara­lık­la­rıy­la cid­di bir bi­çim­de gün­de­me ge­tir­me­nin ar­tık tam vak­ti­dir. Çün­kü yur­dum in­sa­nı “Tra­fik Ca­na­va­rı” yü­zün­den sü­rek­li can ve­ri­yor, ya­ra­la­nı­yor ve ömür bo­yu sa­kat ka­lı­yor!!... Özel­lik­le TV ya­yın­cı­lı­ğı sa­de­ce ha­ber, prog­ram, ma­ga­zin, di­zi ve film­den iba­ret de­ğil­dir. Çün­kü dün­ya cen­ne­ti olan gü­ze­lim ül­ke­mi­zin eko­no­mik, po­li­tik prob­lem­le­ri­nin ya­nı sı­ra cid­di sağ­lık, eği­tim, ile­ti­şim ve tra­fik prob­lem­le­ri de var. Her şey dev­let­ten bek­le­ne­mez!... Bu yüz­den, dün­ya­nın en et­ki­li ha­ber­leş­me, eğ­len­ce ve pro­pa­gan­da gü­cü­nü elin­de bu­lun­du­ran TV ka­nal­la­rı, bir top­lu­mun her tür­lü eği­tim, kül­tür ve ile­ti­şim prob­le­min­den de so­rum­lu­dur. Bun­dan böy­le, te­le­viz­yo­nun bu et­kin gü­cün­den ya­rar­la­na­rak, da­ha ay­dın­la­tı­cı, da­ha ni­te­lik­li ve çok da­ha yön­len­di­ri­ci ya­pım­lar­dan da ya­rar­la­na­bil­me­yi ümit edi­yo­ruz!... Ve bu ko­nu­da da, bir zah­met, kol­la­rı­nı­zı sı­va­yı­nız de­ğer­li TV Kur­may­la­rı!!...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT