BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pod­yum çök­tü!..

Pod­yum çök­tü!..

Es­ki­den gün­de 2-3 de­fi­le­ye çı­kan­lar, şim­di ay­da 3 iş a­lın­ca şans­lı sa­yı­lı­yor. Ça­re­yi baş­ka iş­ler­de a­ra­yan­lar ya o­yun­cu­lu­ğa ya da şar­kı­cı­lı­ğa a­dım a­tı­yorDün­ya­yı sar­san ma­li kriz se­be­biy­le fir­ma­lar ta­nı­tım­la­rı kı­sa ke­sin­ce bir­çok man­ken de işin­den ol­du. Es­ki­den gün­de 2-3 de­fi­le­ye bir­den çı­kan­lar bi­le ay­da 3 de­fi­le­yi ge­çe­mi­yor. Hat­ta de­fi­le ba­şı­na 2 bin YTL’­den ka­pı açan­lar için şim­di 2 bin YTL as­tro­no­mik ra­kam. Gi­yim-ku­şam, spor, koz­me­tik gi­de­ri ve ver­gi der­ken on­lar da ça­re­yi fark­lı alan­la­ra yö­nel­mek­te bul­du. Me­se­la Eb­ru Des­tan, an­ne­siy­le em­lak­çı­lık işi­ne gir­di. Ay­rı­ca, “sing­le­” çı­ka­rıp kon­ser ve­ri­yor. Ama or­kes­tra­sı­nı gö­tür­me­yip play­back ya­pı­yor. OYUN­CU­LU­ĞA YÖ­NEL­Dİ­LER Asu­man Kra­use ve Ay­su Ba­ce­oğ­lu da sah­ne­ye yö­nel­di. Şeb­nem Scha­efer ti­yat­ro ya­pı­yor, Ece Gür­sel al­büm çı­kart­ma­ya ha­zır­la­nı­yor, Çiğ­dem Sa­vaş bir­kaç di­zi­den tek­lif al­mış oy­na­ya­cak. Tuğ­ba Al­tın­top ar­tık ev­de otu­ru­yor. Tuğ­ba Özay, La­ra Su­rol ile Tü­lin Şa­hin gi­bi isim­ler fark­lı iş­ler­de tu­tun­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ar­tık en çok oyun­cu­luk ve su­nu­cu­lu­ğa yö­ne­li­yor­lar. Bu yol­da pod­yu­mu ta­ma­men bı­ra­kan­lar bi­le var. Di­zi­ler­de bö­lüm ba­şı­na 3 ila 5 bin YTL alan­lar ay­lık ka­zanç­la­rı­nı 12-20 bin YTL’­ye ge­ti­ri­yor. Baş­rol oy­na­yan­lar ise ka­pı­yı 10 bin YTL’­den açı­yor. İş­te di­zi oyun­cu­su olan man­ken­ler: Di­dem Tas­lan: ‘Kurt­lar Va­di­si-Pu­su­’ di­zi­sin­de oy­nu­yor. Ece Sü­kan: ‘Aşk Ya­ka­r’­da oy­nu­yor. Sel­ma Er­genç: ‘A­si­’de oy­nu­yor. Kı­vanç Tat­lı­tuğ: ‘Aşk-ı Mem­nu­’ di­zi­sin­de oy­nu­yor. Alp Kır­şan: ‘Ma­ce­ra­ya Ta­kı­l’ prog­ra­mı­nı su­nu­yor. Ay­sun Ka­ya­cı: ‘Ge­ce Gün­dü­z’ di­zi­sin­de oy­nu­yor, Ka­nal­tür­k’­te ‘Ya­zı Tu­ra­’yı su­nu­yor ve NTV’­de ‘Hay­di Gel Be­nim­le Ol’ prog­ra­mın­da yo­rum­cu­luk ya­pı­yor. Fa­toş Ka­ba­sa­kal: ‘Bez Be­be­k’ di­zi­sin­de oy­nu­yor. Fa­toş Sey­men: ‘Ya­lan­cı Ro­man­ti­k’ di­zi­sin­de oy­nu­yor ve ‘Hey Can­lı­’ prog­ra­mı­nı su­nu­yor. Bu­rak Hak­kı: ‘Du­dak­tan Kal­be­’ di­zi­sin­de oy­nu­yor. Se­ma Şim­şek: ‘Kurt­lar Va­di­si-Pu­su­’ di­zi­sin­de. Ha­ti­ce Şen­dil: ‘Kurt­lar Va­di­si-Pu­su­’ di­zi­sin­de oy­nu­yor. Eda Özer­kan: ‘Aşk-ı Mem­nu­’ di­zi­sin­de oy­nu­yor. Tuğ­ba Ka­ra­ca: ‘Me­ga Ma­ga­zi­n’ prog­ra­mı­nı su­nu­yor. Sim­ge Ter­te­miz: ‘Ö­zel Ha­t’ prog­ra­mı­nı su­nu­yor. Ze­li­ha Çal: ‘Kurt­lar Va­di­si­’nde oy­nu­yor. Di­dem Uğur­lu: ‘Son Nok­ta­’ prog­ra­mı­nı su­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT