BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özdemir Erdoğan: İ­kin­ci Ba­har al­bü­mü ser­ve­ti­me mal oldu!

Özdemir Erdoğan: İ­kin­ci Ba­har al­bü­mü ser­ve­ti­me mal oldu!

Öz­de­mir Er­do­ğan, Ka­nal­tür­k’­te­ki ‘O­ra­da Ne­ler Olu­yo­r’­da 1985’te Se­zen Ak­su ile bir­lik­te ses­len­dir­di­ği ve “İ­kin­ci Ba­ha­r” al­bü­mün­de yer alan, bir ke­man ho­ca­sı ile genç öğ­ren­ci­si­nin aş­kı­nı an­la­tan ‘Kü­çük Bir Aşk Ma­sa­lı­’ şar­kı­sı yü­zün­den ser­ve­ti­ni kay­bet­ti­ği­ni an­lat­tıÖz­de­mir Er­do­ğan, Ka­nal­tür­k’­te­ki ‘O­ra­da Ne­ler Olu­yo­r’­da 1985’te Se­zen Ak­su ile bir­lik­te ses­len­dir­di­ği ve “İ­kin­ci Ba­ha­r” al­bü­mün­de yer alan, bir ke­man ho­ca­sı ile genç öğ­ren­ci­si­nin aş­kı­nı an­la­tan ‘Kü­çük Bir Aşk Ma­sa­lı­’ şar­kı­sı yü­zün­den ser­ve­ti­ni kay­bet­ti­ği­ni an­lat­tı. Öz­de­mir Er­do­ğan “O gün­ler­de tüm pa­ra­mı aç­tı­ğım mü­zik oku­lu­na ya­tır­mış­tım. Mü­zik oku­lu­nu ai­lem­den mi­ras ka­lan Ka­dı­kö­y’­de­ki Bo­ran Ha­n’­da aç­mış­tım. Bu şar­kı­yı da o yıl söy­lü­yor­dum. Şar­kı­dan do­la­yı kız öğ­ren­ci­ler ben­den çok et­ki­len­miş. Ai­le­ler de bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du. Ço­cuk­la­rı­nı çek­ti­ler. Ben yan­lış an­la­şı­lı­rım di­ye oku­la git­me­me­ye baş­la­dım. Bu kez de işim bat­tı. Oku­lu ka­pat­tım, ha­nı sa­tıp borç­la­rı öde­dim. Ce­bim­de 5 ku­ruş kal­ma­dı. Siz bu şar­kı­yı ke­yif­le din­li­yor­su­nuz, ama bir de ba­na so­run. Bu aşk ma­sa­lı yü­zün­den mi­ras git­ti, sı­fı­rı tü­ket­ti­m” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT