BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nilüfer kı­zı­nı o­yun­cu ya­pa­cak

Nilüfer kı­zı­nı o­yun­cu ya­pa­cak

Za­ma­nın­da ken­di­si­ne ya­pı­lan o­yun­cu­luk tek­lif­le­ri­ni red­de­den Ni­lü­fer, 9 ya­şın­da­ki kı­zı Ay­şe Naz­lı’nın o­yun­cu ol­ma­sı­nı is­ti­yor. Ni­lü­fer ka­ri­ye­ri­nin ilk yıl­la­rın­da o­yun­cu­luk tek­li­fi al­dı­ğı­nı söy­le­di.Za­ma­nın­da ken­di­si­ne ya­pı­lan o­yun­cu­luk tek­lif­le­ri­ni red­de­den Ni­lü­fer, 9 ya­şın­da­ki kı­zı Ay­şe Naz­lı’nın o­yun­cu ol­ma­sı­nı is­ti­yor. Ni­lü­fer ka­ri­ye­ri­nin ilk yıl­la­rın­da o­yun­cu­luk tek­li­fi al­dı­ğı­nı söy­le­di. Ak­lı­na yat­ma­dı­ğı i­çin bu tek­li­fi ka­bul et­me­di­ği­ni be­lir­ten Ni­lü­fer, “3 se­ne ön­ce de di­zi tek­li­fi al­dım a­ma be­nim i­şim şar­kı söy­le­mek, ben yo­rum­cu­yum. Ken­di i­şi­mi yap­mak is­te­dim” de­di. ­Kı­zı­nın i­se ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­si­ni ar­zu e­den ün­lü sa­nat­çı, “Ay­şe mü­zi­ğe yat­kın ve pi­ya­no ça­lı­yor. O­yun­cu ol­mak is­ti­yor. Ben de yurt dı­şın­da d­ra­ma o­ku­ma­sı­nı, sah­ne sa­nat­çı­sı ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT