BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ünlü manken Ya­şar Alp­te­kin ha­cı ol­du

Ünlü manken Ya­şar Alp­te­kin ha­cı ol­du

Hac va­zi­fe­si­ni ye­ri­ne ge­tir­mek a­ma­cıy­la kut­sal top­rak­la­ra gi­den Ya­şar Alp­te­kin, ön­ce­ki gün İs­tan­bul’a dön­dü.Hac va­zi­fe­si­ni ye­ri­ne ge­tir­mek a­ma­cıy­la kut­sal top­rak­la­ra gi­den Ya­şar Alp­te­kin, ön­ce­ki gün İs­tan­bul’a dön­dü. Ün­lü man­ke­n A­ta­türk Ha­va­li­ma­nı’n­da, an­ne­si Ay­nur Alp­te­kin, kı­zı Ay­ris ve kar­de­şi Aj­lan ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Kut­sal top­rak­lar­da an­la­tı­la­ma­ya­cak ka­dar gü­zel da­ki­ka­lar ya­şa­dı­ğı­nı i­fa­de e­den Alp­te­kin “İn­san­la­rın ken­di­le­ri­ne bir ke­re i­yi­lik ya­pıp hac­ca git­me­si la­zım. En a­zın­dan um­re­ye git­me­li. Bı­rak­sın­lar Pa­ris’e Bod­rum’a Mar­ma­ris’e git­me­yi, hac­ca gel­sin­ler” di­ye ko­nuş­tu. Alp­te­kin, ilk fır­sat­ta um­re­ye gi­de­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT