BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Acun Ilıcalı’nın hayatı film olur

Acun Ilıcalı’nın hayatı film olur

Fut­bol yo­rum­cu­su Şan­sal Bü­yü­ka, bir dö­nem spor mu­ha­bi­ri ola­rak ya­nın­da ça­lı­şan ve bu­gün­ler­de yap­tı­ğı “Var mı­sın Yok mu­su­n” prog­ra­mıy­la bü­yük ses ge­ti­ren Acun Ilı­ca­lı­’nın ha­ya­tı­nın film ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.Fut­bol yo­rum­cu­su Şan­sal Bü­yü­ka, bir dö­nem spor mu­ha­bi­ri ola­rak ya­nın­da ça­lı­şan ve bu­gün­ler­de yap­tı­ğı “Var mı­sın Yok mu­su­n” prog­ra­mıy­la bü­yük ses ge­ti­ren Acun Ilı­ca­lı­’nın ha­ya­tı­nın film ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Acun Ilı­ca­lı­’nın “çok ve­fa­lı­” ol­du­ğu­nu an­la­tan Bü­yü­ka, “A­cun, sı­kın­tı­la­rın, dert­le­rin, ça­re­siz­lik­le­rin adı­dır... Acu­n’­un ha­ya­tı ina­nıl­maz bir dram­dır. Film ko­nu­su bi­le olur. Ora­lar­dan ge­lip, da­ğıl­ma­dan ha­ya­ta böy­le tu­tu­na­bil­mek, böy­le bir ba­şa­rı­yı ya­ka­la­mak önem­li bir öy­kü di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Acu­n’­un bu ta­ra­fı­nı da­ha çok tak­dir edi­yo­ru­m” de­di. 19 ya­şın­day­ken an­ne ve ba­ba­sı­nı tra­fik ka­za­sın­da kay­be­den Acun Ilı­ca­lı, da­ha son­ra bir mo­to­sik­let ka­za­sın­da ölüm­den dön­müş­tü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT