BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan, Erdoğan’ı taklit ederse

Erdoğan, Erdoğan’ı taklit ederse

Son dö­nem­de O­kan Ba­yül­gen’in baş­lat­tı­ğı “Ne­den si­ya­si­le­rin tak­li­di ya­pıl­mı­yor?”Son dö­nem­de O­kan Ba­yül­gen’in baş­lat­tı­ğı “Ne­den si­ya­si­le­rin tak­li­di ya­pıl­mı­yor?” tar­tış­ma­sı­na Yıl­maz Er­do­ğan da ka­tıl­dı. Geç­ti­ği­miz ak­şam Ha­ber­türk’te Sa­ba Tü­mer’in sun­du­ğu programa ka­tı­lan Er­do­ğan, “Sa­yın başbakanımızın bir­kaç ka­ri­ka­tü­ris­te kı­zıp da­va aç­ma­sı be­ra­be­rin­de mi­za­ha kar­şı bir bas­kı ol­du­ğu­ yo­rum­la­rı­na ne­den ol­du a­ma böy­le bir bas­kı ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum” de­di. 1980’li yıl­lar­da mi­za­hın a­na mal­ze­me­si­nin si­ya­set ol­du­ğu­nu söy­le­yen Er­do­ğan “3 - 4 dev­let a­da­mı­nın tak­li­di ya­pı­lı­yor­du ve bu dev­let a­dam­la­rı yü­zün­den ül­ke­nin bu hal­de ol­du­ğu­nun al­tı çi­zi­li­yor­du. 1990’lı yıl­la­ra gel­di­ği­miz­de ben, Cem Yıl­maz ve di­ğer ko­med­yen ar­ka­daş­lar si­ya­si hi­civ yap­ma­ma­ya baş­la­dık. Bu da bir bas­kı­dan do­la­yı de­ğil, ca­nı­mız is­te­me­di­ği i­çin öy­le ol­du. Ben şu an­da si­ya­si hi­civ yap­sam kim be­ni dur­du­ra­bi­lir?” İYİ TAKLİDE KIZacağInI sanmIyorum ­Yıl­maz Er­do­ğan, “Baş­ba­ka­nın tak­li­di­ni çok i­yi ya­pan da­ha gör­me­dim. Sa­yın Baş­ba­kan tak­li­di­ni çok i­yi yap­sam, san­mı­yo­rum ki kız­sın. Üs­te­lik da­ha ön­ce kar­şı kar­şı­ya gel­dik, ben o­nun kar­şı­sın­da şa­ka yap­tım, o da ba­na yap­tı” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT