BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Film sa­vaş­la­rı!..

Film sa­vaş­la­rı!..

Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la sa­kin bir ma­ga­zin gün­de­mi ge­çir­di­ği­miz bu haf­ta res­men Türk Film­le­ri­’nin “tat­lı sa­va­şı­” sah­ne al­dı.Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la sa­kin bir ma­ga­zin gün­de­mi ge­çir­di­ği­miz bu haf­ta res­men Türk Film­le­ri­’nin “tat­lı sa­va­şı­” sah­ne al­dı. 9 gün­lük bay­ram ta­ti­li­ni fır­sat bi­len film şir­ket­le­ri A.R.O.G ve Mu­ro­’yu viz­yo­na so­ka­rak özel­lik­le ta­ti­le gi­de­me­yen iz­le­yi­ci­ler için si­ne­ma­la­rı­nı hal­ka aç­tı­lar. İna­nıl­maz bir re­ka­be­tin ya­şan­dı­ğı bu film haf­ta­sın­da özel­lik­le A.R.O.G gün­dem­den düş­me­yen ko­nu­la­rıy­la sa­lon­la­rın dol­ma­sı­na se­bep ol­du. Si­ne­ma sa­lon­la­rın­da boş yer­le­rin bu­lun­ma­dı­ğı 9 gün so­nu­cun­da şim­di­lik Mu­ro ya­vaş ya­vaş iler­li­yor. A.R.O.G, do­kuz gün­lük bay­ram ta­ti­lin­de açık ara ön­de gi­di­yor, ama ün­lü bir ya­pım­cı­nın çev­re­sin­de­ki­le­re söy­le­di­ği­ne gö­re uzun va­de­de Mu­ro fil­mi A.R.O.G’­u ge­çe­cek­miş... Film­le­ri iz­le­yen­ler ha­yal kı­rık­lı­ğı­na da uğ­ra­sa viz­yo­na gi­ren film­ler ara­sın­da en kö­tü­sü “Os­man­lı Cum­hu­ri­ye­ti­” fil­mi. Ata De­mi­re­r’­in oy­na­dı­ğı fil­min ne ol­du­ğu bel­li de­ğil, ne ko­nu­su ne es­pri­le­ri hiç­bir şe­yi otur­ma­mış du­rum­da. Bu fil­min bi­le bir mil­yo­nun üze­rin­de gi­şe yap­ma­sı, işin en­te­re­san ya­nı. Ama bi­ze gö­re yi­ne fa­vo­ri şu an­da çe­kim­le­ri de­vam eden Re­cep İve­dik. Ken­di re­ko­ru­nu sa­de­ce bi­ze gö­re İve­dik kı­ra­bi­lir. Se­te gi­ren ga­ze­te­ci ar­ka­daş­lar bu ko­nu­da çok id­di­alı... GE­ÇEN HAFTA KONUŞULANLAR? Ge­çen haf­ta bay­ram do­la­yı­sıy­la sa­nat­çı­la­rın ço­ğu kon­ser ver­mek üze­re çe­şit­li il­ler­de idi­ler. Ber­gü­zar Ko­rel ve Ha­lit Er­gen­ç’­in di­zi eki­bi ar­ka­daş­la­rıy­la Pa­ri­s’­e ta­ti­le git­me­si en çok ko­nu­şu­lan ko­nu­lar­dan ol­du. İb­ra­him Tat­lı­se­s’­in si­tem­le­ri yi­ne haf­ta­ya dam­ga­sı­nı vu­rur­ken, De­niz Se­ki­’nin Kıb­rı­s’­ta Hüs­nü Şen­len­di­ri­ci­’ye gön­der­me­ler­de bu­lun­ma­sı, ken­di­si ol­ma­yın­ca klar­ne­tiy­le sah­ne­ye çık­ma­sı da ko­nu­şu­lan ko­nu­lar ara­sın­day­dı. Bay­ram ta­ti­li ar­tık bit­ti ve her­kes iş ha­ya­tı­na ye­ni­den hız­lı bir şe­kil­de ko­yul­ma­ya baş­la­dı. Kav­ga­sız gü­rül­tü­süz gün­ler di­le­ğiy­le...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT