BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Sa­hip ­çı­ka­ma­dı­ğı­mız ­ley­lek­ler ­bi­zi terk e­di­yor

­Sa­hip ­çı­ka­ma­dı­ğı­mız ­ley­lek­ler ­bi­zi terk e­di­yor

Kuş Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (KAD) Eği­tim So­rum­lu­su Gül­den At­kın Gen­çoğ­lu, Ana­do­lu’da ef­sa­ne­le­re ko­nu olan, adı­na Os­man­lı dö­ne­min­de “Vakf-ı Gu­re­ba-ı Lak­la­kan” ad­lı va­kıf ku­ru­lan, ba­ha­rın ve bol­lu­ğun müj­de­ci­si ley­lek­le­rin sa­yı­sı­nın Tür­ki­ye’de her ge­çen gün azal­dı­ğı­nı söy­le­di.Kuş Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (KAD) Eği­tim So­rum­lu­su Gül­den At­kın Gen­çoğ­lu, Ana­do­lu’da ef­sa­ne­le­re ko­nu olan, adı­na Os­man­lı dö­ne­min­de “Vakf-ı Gu­re­ba-ı Lak­la­kan” ad­lı va­kıf ku­ru­lan, ba­ha­rın ve bol­lu­ğun müj­de­ci­si ley­lek­le­rin sa­yı­sı­nın Tür­ki­ye’de her ge­çen gün azal­dı­ğı­nı söy­le­di. Gen­çoğ­lu, ley­lek­le­rin yüz­de 74’ünün her yıl Tür­ki­ye üze­rin­den Av­ru­pa ve Af­ri­ka kı­ta­la­rı ara­sın­da göç et­ti­ği­ni, Tür­ki­ye’de üre­yen ley­lek nü­fu­su­nun 15-35 bin ara­sın­da ol­du­ğu­nun tah­min edil­di­ği­ni bil­dir­di. Gen­çoğ­lu, “Eğer ge­rek­li önem ve­ri­lir­se Tür­ki­ye, Av­ru­pa’da­ki en bü­yük ley­lek nü­fu­su­na sa­hip ül­ke­ler­den bi­ri ola­bi­lir. Ley­lek üze­ri­ne ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar eko­sis­te­min ko­run­ma­sı­na kat­kı sağ­lar” de­di. Ley­lek­le­rin son yıl­lar­da ta­bi­i ha­yat or­tam­la­rı­nın tah­ri­ba­tı, yu­va­la­ma yer­le­ri­nin azal­ma­sı ve­ya yok ol­ma­sı, kim­ya­sal mad­de­ler ile ze­hir­len­me ve ener­ji na­kil hat­la­rı gi­bi in­san kay­nak­lı teh­dit­ler­le ba­şa çık­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Gen­çoğ­lu, “Son 50 yıl­da su­lak alan­lar­da cid­di ka­yıp­la­rın ya­şan­ma­sı ile ley­lek­le­rin bes­len­me alan­la­rı yok ol­du” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT