BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 5 MİL­YON TÜRK si­ga­ra­dan öle­bi­lir

5 MİL­YON TÜRK si­ga­ra­dan öle­bi­lir

Uzmanlar, 25 yılda 5 milyona yakın Türk vatandaşının sigaradan öleceğini ve bunun ülkemiz ekonomisine yaklaşık 1.5 trilyon dolara mal olacağını tahmin ediyor> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Te­miz Ne­fes Si­ga­ra­sız Ya­şam Der­ne­ği Baş­ka­nı Doç. Dr. Ce­lal Kar­lı­ka­ya, 2005 yı­lın­da dün­ya ge­ne­lin­de 5 mil­yon, Tür­ki­ye’de ise 100 bin ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni, bu sa­yı­nın 2030 yı­lı­na ka­dar her yıl dün­ya­da 10 mil­yon, Tür­ki­ye’de ise 240 bin ki­şi­ye yük­se­le­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği­ni ifa­de et­ti. Kar­lı­ka­ya, şöy­le ko­nuş­tu: “Önü­müz­de­ki 25 yıl­da 5 mil­yo­na ya­kın Türk va­tan­da­şı­nın si­ga­ra­dan öle­ce­ği ve bu­nun ül­ke­miz eko­no­mi­si­ne yak­la­şık 1.5 tril­yon do­la­ra mal ola­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir. Ha­len yıl­da 50 mil­yar do­lar dü­ze­yin­de­dir. Bu şe­kil­de ba­kıl­dı­ğın­da si­ga­ra ger­çek bir kit­le im­ha ara­cı ve ay­nı za­man­da bir te­rör ve kriz­dir.” Si­ga­ra­yı bir de­fa bi­le de­ne­me­yin! Ka­pa­lı alan­lar­da içil­me­si­ne ya­sak ge­ti­ril­me­si­ne rağ­men, tü­ke­ti­mi düş­me­yen si­ga­ra her tür­lü has­ta­lı­ğa da­ve­ti­ye çı­kar­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, es­rar, ero­in, ko­ka­in gi­bi uyuş­tu­ru­cu­lar­dan da­ha faz­la ba­ğım­lı­lı­ğa da se­bep olu­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve­ri­le­ri­ne gö­re, gün­de bir pa­ket si­ga­ra içen bi­ri­si­nin iç­me­ye­ne gö­re ak­ci­ğer kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki 20 kat da­ha faz­la. Yi­ne bir de­fa si­ga­ra içen­le­rin 4’te 3’ü tir­ya­ki olu­yor. 8 sa­at si­ga­ra du­ma­nı­na ma­ruz kal­mak, gün­de 5 si­ga­ra iç­mek ile eşit sa­yı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT