BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘De­mir­han Send­ro­mu’ A­me­ri­kan der­gi­sin­de

‘De­mir­han Send­ro­mu’ A­me­ri­kan der­gi­sin­de

Ada­na’da, te­pe­den tır­na­ğa ka­dar vü­cu­du­nun bir­çok nok­ta­sı do­ğuş­tan özür­lü olan kız ço­cu­ğu­nun yıl­lar­dır sü­ren ge­ne­tik araş­tır­ma­sın­da ye­ni bir sen­drom ta­nım­lan­dı.Ada­na’da, te­pe­den tır­na­ğa ka­dar vü­cu­du­nun bir­çok nok­ta­sı do­ğuş­tan özür­lü olan kız ço­cu­ğu­nun yıl­lar­dır sü­ren ge­ne­tik araş­tır­ma­sın­da ye­ni bir sen­drom ta­nım­lan­dı. Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. Os­man De­mir­han’ın ken­di adıy­la ta­nım­la­dı­ğı sen­drom, “The Ame­ri­can Jo­ur­nal of Ca­se Pe­port” der­gi­sin­de de ya­yın­lan­dı. De­mir­han, “Bu­gü­ne ka­dar ta­nım­la­nan sen­d-rom­lar ile uyum gös­ter­me­yen bu du­ru­mun, ge­ne­tik bo­zul­ma­ kay­nak­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104001
  % -1.26
 • 3.5061
  % 0.96
 • 4.1839
  % 0.36
 • 4.7509
  % 0.47
 • 145.618
  % -0.67
 
 
 
 
 
KAPAT