BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şim­şek: Tür­ki­ye sağ­lam çı­ka­cak

Şim­şek: Tür­ki­ye sağ­lam çı­ka­cak

Eko­no­mi­den so­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Tür­ki­ye’nin te­me­li­nin sağ­lam ol­du­ğu­nu, kriz­den da­ya­nık­lı bir şe­kil­de çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­di.“Ham­bur­ger Ka­uf­le­u­te” ad­lı der­ne­ğin da­vet­li­si o­la­rak Ham­burg ken­ti­ne ge­len Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek’e der­nek baş­ka­nı Os­man Kı­mıl he­di­ye tak­dim et­ti. Eko­no­mi­den so­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Tür­ki­ye’nin te­me­li­nin sağ­lam ol­du­ğu­nu, kriz­den da­ya­nık­lı bir şe­kil­de çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­di. Ham­burg’a gi­den Ba­kan Şim­şek, “Glo­bal Fi­nans Kri­zi ve Et­ki­le­ri” ko­nu­lu bir kon­fe­rans ver­di. Dün­ya­da cid­di an­lam­da bir eko­no­mik kriz ya­şan­dı­ğı­nı ve dün­yay­la eko­no­mik yön­den en­teg­re olan Tür­ki­ye’nin de bu kriz­den et­ki­len­di­ği­ni be­lir­ten Şim­şek, “An­cak Tür­ki­ye’nin te­me­li sağ­lam, kriz­den da­ya­nık­lı bir şe­kil­de çı­ka­cak. Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği çok par­lak” de­di. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan va­tan­daş­la­rın so­ru­la­rı­nı da ce­vap­lan­dı­ran Ba­kan Şim­şek, “Tür­ki­ye bu kri­zi na­sıl aşar?” şek­lin­de­ki bir so­ru­ya kar­şı­lık, “Tür­ki­ye di­na­mik bir ül­ke, ge­le­ce­ği çok par­lak. Ro­man­tik bir iyim­ser­lik için­de de­ği­liz. An­cak bu kriz enin­de so­nun­da ge­çe­cek. Kri­zin geç­me­si ve pi­ya­sa­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da bir za­man ve­re­mem” de­di.
Kapat
KAPAT