BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Mil­yon­la­rın gö­zü as­ga­ri üc­ret pa­zar­lı­ğın­da

Mil­yon­la­rın gö­zü as­ga­ri üc­ret pa­zar­lı­ğın­da

As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren ge­çer­li ola­cak ye­ni as­ga­ri üc­re­ti be­lir­le­mek üze­re ya­rın ikin­ci de­fa bir ara­ya ge­le­cek.As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren ge­çer­li ola­cak ye­ni as­ga­ri üc­re­ti be­lir­le­mek üze­re ya­rın ikin­ci de­fa bir ara­ya ge­le­cek. Top­lan­tı­da, ilk otu­rum­da alı­nan ka­rar ge­re­ği, Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ve Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tın­dan is­te­nen eko­no­mik ve sos­yal gös­ter­ge­le­re iliş­kin bil­gi­ler de­ğer­len­di­ri­le­cek. As­ga­ri üc­ret, 16 ya­şın­dan bü­yük be­kar bir iş­çi için as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi da­hil brüt 638.70, net 503.26 YTL; 16 ya­şın­dan kü­çük­ler için brüt 540.60, net 432.97 YTL; ka­pı­cı­lar için brüt 638.70, net 542.90 YTL ola­rak uy­gu­la­nı­yor. As­ga­ri üc­ret­ten 16 ya­şın­dan bü­yük iş­çi­ler için 135.44, 16 ya­şın­dan kü­çük iş­çi­ler için 107.63, ka­pı­cı­lar için 95.81 YTL ke­sin­ti ya­pı­lı­yor. As­ga­ri üc­re­tin iş­ve­re­ne top­lam ma­li­ye­ti 16 ya­şın­dan bü­yük iş­çi­ler için 776.02, 16 ya­şın­dan kü­çük iş­çi­ler için 692.64, ka­pı­cı­lar için 776.02 YTL’yi bu­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT