BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­ni­sa, Tür­ki­ye’nin i­ki yıl­lık pet­rol ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak

Ma­ni­sa, Tür­ki­ye’nin i­ki yıl­lık pet­rol ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak

Ma­ni­sa’da pet­rol bu­lan Merty Ener­ji ye­ni he­def ola­rak Ege De­ni­zi’ni be­lir­le­di. Şir­ke­tin Baş­ka­nı On­gun Yol­de­mir, “Bek­len­ti­le­ri­mi­zin ya­rı­sı­nın çık­ma­sı du­ru­mun­da bi­le Tür­ki­ye’nin 2 yıl­lık pet­rol ih­ti­ya­cı kar­şı­la­nır” de­di6 YILLIK ŞİRKET On­gun Yol­de­mir, Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı’ndan (TPA­O) ay­rıl­dık­tan son­ra eşi Ber­rin Yol­de­mir ile kur­duk­la­rı­nı şir­ke­tin, 6. yıl­da bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı­ğı­nı söy­le­di. > Mü­ge Tut­ca­lı AN­KA­RA İHA Ma­ni­sa’da bul­duk­la­rı pet­rol­le gün­de­me ge­len Merty Ener­ji Pet­rol Ara­ma Eği­tim ve Ser­vis Hiz­met­le­ri A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı On­gun Yol­de­mir, Bek­len­ti­le­ri­mi­zin ya­rı­sı­nın çık­ma­sı du­ru­mun­da bi­le Tür­ki­ye’nin 2 yıl­lık pet­rol ih­ti­ya­cı kar­şı­la­nır” de­di. Mer­ke­zi An­ka­ra’da bu­lu­nan Merty Ener­ji’nin, Ma­ni­sa’nın Ala­şe­hir il­çe­si­ne 3 ki­lo­met­re me­sa­fe­de­ki Sa­rı­kız-2 ku­yu­sun­da yap­tı­ğı pet­rol keş­fi­nin hem ken­di­le­ri hem de Tür­ki­ye için çok se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu an­la­tan Yol­de­mir, “Bu­ra­da pet­ro­lün eko­no­mik ola­rak var­lı­ğı­nı is­pat et­me­miz, Tür­ki­ye’nin di­ğer alan­la­rı­nın aran­ma­sı­nın da önü­nü aça­cak” de­di. Ala­şe­hir’de bul­duk­la­rı pet­ro­lün 31-77 API gra­vi­te­li ka­li­te­li bir pet­rol ol­du­ğu­na da işa­ret eden Yol­de­mir, 10 mil­yon va­ril ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri re­zer­vin, mart ayın­da ya­pı­la­cak ye­ni test­ler ve açı­la­cak ku­yu­lar­la ar­ta­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. YENİ HEDEF EGE DENİZİ De­niz­ler­de de pet­rol ve do­ğal gaz ara­ma ruh­sat­la­rı bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ren Yol­de­mir, bu­ra­lar­da ön değ er­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Ege’de Çan­dar­lı Kör­fe­zi’nde ve Mar­ma­ra De­ni­zi’nde ruh­sat­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yol­de­mir, 2009 ve 2010 yıl­la­rın­da sis­mik ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Yol­de­mir, “2009-2010’da sis­mik­le­ri bi­ti­ri­riz di­ye dü­şü­nü­yo­ruz. Son­daj da 2010 so­nuy­la 2011 ci­va­rın­da olur di­ye dü­şü­nü­yo­ruz. Ta­bii ki za­man için­de kar­şı­mı­za çı­kan olay­lar bu­nu öne de çe­ke­bi­lir” de­di. Pet­rol ara­yan­lar ola­rak spe­kü­la­tif ol­du­ğu­nu bi­le bi­le re­zerv­ler ko­nu­sun­da­ki ra­kam­la­ra inan­dık­la­rı­nı ve ara­ma yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Yol­de­mir, “Ör­ne­ğin Çan­dar­lı Kör­fe­zi’nde bi­zim yap­tı­ğı­mız ön de­ğer­len­dir­me­ler­de yak­la­şık 800 mil­yon va­ril­lik bir po­tan­si­ye­le ina­nı­yo­ruz. Bu 80 mil­yon ya da 8 mil­yar va­ril de ola­bi­lir. Ça­lış­ma­la­rın ba­şın­da ol­du­ğu­muz için bu çok de­ği­şe­cek bir ra­kam­dır. Ama bu bi­zim iti­ci gü­cü­müz­dür. Bu­na gö­re biz ya­pa­ca­ğı­mız ra­kam­la­rı­mı­zı be­lir­li­yo­ruz. Umu­yo­ruz ki bu ra­ka­mın ya­rı­sı­na ula­şı­rız. Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz 400 mil­yon va­ril ne de­mek, Tür­ki­ye’nin yak­la­şık 2 yıl­lık ih­ti­ya­cı de­mek, kö­tü bir­şey mi, çok bü­yük bir ra­kam” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT