BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş yap­tır­ma­nın yo­lu

İş yap­tır­ma­nın yo­lu

Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: Her­han­gi bir yol­la, ken­di­mi­zi sev­di­re­rek di­ni­mi­zi sev­dir­me­li­yiz ve hep yut­kun­ma­lı­yız, ya­ni on­lar­dan ge­len sı­kın­tı­la­ra kat­lan­ma­lı­yız.Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: Her­han­gi bir yol­la, ken­di­mi­zi sev­di­re­rek di­ni­mi­zi sev­dir­me­li­yiz ve hep yut­kun­ma­lı­yız, ya­ni on­lar­dan ge­len sı­kın­tı­la­ra kat­lan­ma­lı­yız. De­mek ki iş yap­tır­ma­nın yo­lu üç­tür: 1- Mu­hab­bet, 2- Mü­kâ­fat, 3- Yut­kun­mak. Du­a, pa­ray­la öl­çü­le­me­ye­cek de­re­ce­de mad­di ve ma­ne­vi ka­zanç sağ­lar. Bir şe­yi gü­zel yap­mak çok yap­mak­la, me­le­ke ka­zan­mak­la, tec­rü­be sa­hi­bi ol­mak­la olur. Pa­ra­nın git­ti­ği yer­den, gel­di­ği yer an­la­şı­lır. He­lal pa­ra he­lal yer­le­re, ha­ram pa­ra ha­ram yer­le­re gi­der. Mah­şer, el­li bin se­ne sü­rer; ama Ehl-i sün­net mü­min için, bu sü­re iki re­kât­lık na­maz kı­la­cak ka­dar ge­lir. Ha­ki­ki mü­mi­nin si­ma­sı, bü­yük zat­la­rın ba­kış­la­rı şi­fa­dır. Kalb­ler has­ta­dır, şi­fa­sı du­a ve di­ne uy­mak­tır. Kalb ki­mi se­vi­yor­sa, ona mey­le­der. İman, al­tı esa­sa inan­mak ve bun­la­rı be­ğe­nip ka­bul et­mek­tir. İn­san­lar dün­ya­ya mu­hab­bet et­mek­te üç sı­nı­fa ay­rı­lır: 1- Hay­van gi­bi­dir, be­nim­ki be­nim, se­nin­ki de be­nim der. 2- İn­san­dır, se­nin­ki se­nin, be­nim­ki be­nim der. 3- Müs­lü­man­dır, tak­va eh­li­dir, se­nin­ki se­nin, be­nim­ki de se­nin der. En bü­yük şe­ref, mü­min ol­mak­tır. Mü­min mert ol­ma­lı­dır. Öy­le ol­ma­lı ki, dün­ya­da da­ha mert­lik öl­me­miş de­sin­ler. Mü­min­ler bir ara­ya ge­lir­se, ora­dan şey­tan­lar ka­çar. Al­la­hü teâ­lâ cev­he­ri çöp­lü­ğe at­maz. Ehl-i sün­net âlim­le­ri­ni, ev­li­ya­yı ta­nı­mak, cev­her ol­mak de­mek­tir. Bü­yük zat­la­rı se­ven kim­se, ken­din­de cev­her ol­du­ğu­nu bil­me­li­dir. Şu iki şey ve­ril­miş­se, baş­ka ne ve­ril­me­miş ki: 1- Ehl-i sün­net iti­ka­dı, 2- Ken­di­si­ne di­ni­ni öğ­re­ten bü­yük za­tı ta­nı­mak. Bü­yük bir za­tı ta­nı­mak, onun bü­yük­lü­ğü hak­kın­da hiç şüp­he et­me­mek ve edep­li ol­mak, ya­ni onun söy­le­dik­le­ri­ni yap­mak de­mek­tir. Ta­nı­mak na­sip me­se­le­si­dir ve çok mü­him­dir. İn­san­la­ra te­şek­kür et­me­yen Al­la­hü te­âlâ­ya hamd et­miş ol­maz. Onun için, üze­rin­de hak­kı olan ho­ca­sı­na, an­ne­si­ne, ba­ba­sı­na, mü­min kar­deş­le­ri­ne dai­ma du­a et­me­li­dir. Bir şe­yi, ha­yır­lıy­sa ol­sun de­me­den ıs­rar­la is­te­mek, mut­la­ka ol­sun de­mek, in­sa­nı fe­la­ke­te sü­rük­le­ye­bi­lir. Ha­yır­lıy­sa ol­sun de­me­li­dir. Ser­vet ve şöh­ret, iki fe­la­ket­tir. Bun­dan, çok az kim­se kur­tu­lur. Dün­ya, ölüm me­le­ği için kü­çük bir le­ğen gi­bi­dir. Ora­dan, ece­li ge­len­le­rin ruh­la­rı­nı alır. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT