BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EKOTREND Gü­ven­siz­lik zir­ve yap­tı DOLAR de­ğer kay­bet­ti

EKOTREND Gü­ven­siz­lik zir­ve yap­tı DOLAR de­ğer kay­bet­ti

Ü­ze­rin­de çok­ça ko­nu­şu­lan ve geç­me­si ke­sin gö­züy­le ba­kı­lan pa­ke­tin red­di, son ay­lar­da i­yi­ce ar­tan gü­ven­siz­li­ğe zir­ve yap­tı­rın­ca pi­ya­sa­lar ça­re­yi do­lar sat­mak­ta bul­duBay­ram ön­ce­si Av­ru­pa’da fa­iz in­di­rim­le­riy­le yük­se­len pi­ya­sa­lar, haf­ta so­nu “dün­ya oto­mo­tiv dev­le­ri­ni kriz­den kur­tar­mak için ha­zır­la­nan pa­ke­tin Tem­sil­ci­ler Mec­li­si’nden geç­ti­ği ha­be­ri”, ka­pa­lı ol­du­ğu­muz gün­ler­de Av­ru­pa ve ABD bor­sa­la­rı­nın yüz­de 10’un üze­rin­de prim yap­ma­sı­nı sağ­la­dı. 25 - 30 mil­yar do­lar­la baş­la­nan pa­ket, 14 mil­yar do­la­ra in­me­si­ne rağ­men Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin des­te­ği­ni ala­ma­yın­ca Se­na­to’da red­de­dil­di. Haf­ta bo­yun­ca yük­se­len bor­sa­lar cu­ma gü­nü­ne sa­tış­lar­la baş­la­ma­dan ön­ce do­lar, eu­ro ve yen kar­şı­sın­da de­ğer kay­bet­ti. Cu­ma sa­ba­hı ABD bor­sa­la­rı­nın açı­lı­şı ön­ce­si Be­yaz Sa­ray’dan ve Ha­zi­ne’den ge­len açık­la­ma­lar pi­ya­sa­da­ki pa­nik sa­tış­la­rın kar­şı­lan­ma­sı­na ne­den ol­du. BEYAZ SARAY’I KAALE ALMADI Leh­man Brot­hers ör­ne­ğin­de de ol­du­ğu gi­bi ba­tan şir­ket ve iş­ten çı­kar­ma­la­rın hız­la de­vam et­ti­ği şu gün­ler­de, ve­ri­len söz­le­re rağ­men oto­mo­tiv sek­tö­rün­de­ki be­lir­siz­li­ğin de­rin­leş­me­si, ABD si­ya­si­le­ri­ne olan gü­ve­ni sars­tı. Bu­nun üze­ri­ne de pi­ya­sa­lar do­lar sat­ma­ya baş­la­dı. Ekim so­nun­da 1.2329 se­vi­ye­si­ne ka­dar gev­şe­dik­ten son­ra ge­çen sü­re­de 1.24 ile 1.29 se­vi­ye­le­ri ara­sın­da dal­ga­la­nan ve haf­ta­ya 1.2724’ten baş­la­yan eu­ro do­lar pa­ri­te­si, 14 mil­yar do­lar­lık pa­ke­tin Se­na­to’da red­de­dil­me­si üze­ri­ne hız­la yük­sel­di. Ha­be­rin ar­dın­dan per­şem­be­yi 1.3356’dan ka­pa­tan pa­ri­te, cu­ma gü­nü Be­yaz Sa­ray’dan ge­len açık­la­ma­la­rı bor­sa­lar gi­bi kaa­le al­ma­ya­rak gün için­de son haf­ta­la­rın en yük­sek se­vi­ye­si olan 1.3416’ya ka­dar yük­sel­di ve 0.0021 pu­an­lık ar­tış­la 1.3377’den ka­pat­tı. Kı­sa va­de­li 1.31 - 1.28 (5 - 22 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­la­rı) des­tek ve 1.38 - 1.4 - 1.5 di­renç se­vi­ye­le­ri var. DOLAR/YEN 1995 YILINA DÖNDÜ Son ay­lar­da iyi­ce ar­tan gü­ven­siz­lik, per­şem­be gü­nü zir­ve ya­pın­ca ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da do­lar, Ja­pon ye­ni kar­şı­sın­da 1995 yı­lı de­ğer­le­ri­ne ge­ri dön­dü. 24 Ekim 2008 ta­ri­hin­de 90.9 se­vi­ye­si­ni dip yap­tık­tan son­ra 100.58 ye­ne ka­dar yük­se­len pa­ri­te, cu­ma gü­nü ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da 88.18 se­vi­ye­si­ne ka­dar düş­tü. Gün için­de ge­len açık­la­ma­la­ra rağ­men 1996 yı­lın­dan be­ri en kö­tü ka­pa­nış ger­çek­leş­ti. Haf­ta­yı 90.96’dan ka­pa­tan pa­ri­te­nin kı­sa va­de­li 92 - 94.3 (5 - 22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­la­rı) - 98 - 100 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Do­lar dü­şer­ken bor­sa­lar yük­se­lmez Cu­ma gü­nü­nü 24.937 pu­an­dan ta­mam­la­yan İMKB’nin kı­sa va­de­li 24.470 (22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) - 24.400 (5 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­sı) - 22.250 des­tek ve 25.900 - 26.800 (bol­lin­ger üst sı­nı­rı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. Mer­kez Ban­ka­sı ge­çen ay pi­ya­sa­la­rı şa­şır­ta­rak in­di­ri­me git­miş­ti. Bek­len­ti­le­rin çok al­tın­da ge­len enf­las­yon ra­kam­la­rın­dan son­ra Mer­kez Ban­ka­sı’nın ilk top­lan­tı­sın­da in­di­ri­me de­vam ede­bi­lir bek­len­ti­si, pi­ya­sa­da­ki fai­zi dü­şü­rü­yor. Spot pi­ya­sa­da haf­ta­yı 18.4’den ka­pa­tan fai­zin 18.38 - 18 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Tah­ta­ka­le’de 1.5560 YTL’den haf­ta­yı ka­pa­tan do­la­rın kı­sa va­de­li 1.5355 - 1.42 YTL des­tek ve 1.6 (ay­lık or­ta­la­ma­sı) - 1.67 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da do­lar, özel­lik­le de yen kar­şı­sın­da de­ğer kay­be­der­ken bor­sa­lar­da­ki yük­se­li­şin ka­lı­cı ol­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı için di­renç ve des­tek se­vi­ye­le­ri­nin ya­nı sı­ra pa­ri­te­le­ri dik­kat­le ta­kip et­mek ge­re­ki­yor. BEKLENTİLERİMİZ IMF iyim­ser­li­ği Uzun ta­til ön­ce­si iç pi­ya­sa­da, bor­sa 23.035 se­vi­ye­si­ni des­tek yap­tık­tan son­ra haf­ta­lık ve ay­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­le­ri­ni geç­me­ye zor­lan­dı, do­lar ser­best pi­ya­sa­da 1.55 ile 1.62 YTL se­vi­ye­le­ri ara­sın­da dal­ga­lan­dı. Haf­ta so­nun­da Ge­ne­ral Mo­tors, Chrysller ve Ford gi­bi sı­kın­tı için­de olan ABD oto­mo­tiv dev­le­ri için ha­zır­la­nan yar­dım pa­ke­ti­nin ha­yal kı­rık­lı­ğı ile so­nuç­lan­ma­sı­na rağ­men pi­ya­sa­lar, iki se­ans­lık haf­ta­ya iyi baş­la­dı. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da gün için­de yüz­de 5’i aşan ka­yıp­la­ra rağ­men İMKB’de yüz­de 3 prim ya­şan­dı. Bay­ram ön­ce­si baş­la­yan ve bay­ram bo­yun­ca de­vam eden “IMF ile gö­rüş­me­ler­de so­na yak­la­şıl­dı” ha­ber­le­ri cu­ma gü­nü dış bor­sa­la­ra rağ­men içe­ri­ye mo­ral ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100783
  % 0.64
 • 5.2871
  % -0.06
 • 6.0126
  % -0.22
 • 6.9057
  % 0.05
 • 217.72
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT