BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­te­ğe bağ­lı­lar Bağ-Kur’lu mu ol­du?

İs­te­ğe bağ­lı­lar Bağ-Kur’lu mu ol­du?

So­ru-A. Yal­çın: Yak­la­şık al­tı yıl­dan be­ri SSK is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­ya prim ödü­yo­rum.So­ru-A. Yal­çın: Yak­la­şık al­tı yıl­dan be­ri SSK is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­ya prim ödü­yo­rum. 1 Ekim ta­ri­hin­den son­ra is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­ya gi­ren­ler ar­tık SSK’lı ola­mı­yor­muş. Bağ-Kur si­gor­ta­sı­na geç­mem ge­re­ki­yor­muş. Bağ-Kur is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­ya ge­çer­sem emek­li­lik şart­la­rım de­ği­şi­yor. Da­ha uzun yıl­lar prim öde­mem la­zım. Be­nim şu an için yak­la­şık 5000 gün SSK öde­mem var. Bir yıl da­ha SSK’ya prim öder­sem emek­li ola­bi­le­ce­ğim. An­cak, is­te­ğe bağ­lı de­vam eder­sem emek­li ola­ma­ya­ca­ğım söy­le­ni­yor. Mu­ha­se­be­cim nor­mal SSK si­gor­ta­sı­na ge­çer­sem emek­li ola­bi­le­ce­ği­mi söy­lü­yor. Baş­ka bir ta­nı­dı­ğım ise ola­bi­lir­sin di­yor. Bu işin doğ­ru­su ne­dir? Ce­vap: İs­te­ğe bağ­lı si­gor­ta ile il­gi­li si­ze ve­ri­len bil­gi­le­rin ta­ma­mı yan­lış­tır. Ya­rım dok­tor can­dan eder mi­sa­li ya­rım bil­gi sa­hi­bi ki­şi­ler de ver­di­ği bil­gi­ler­le si­zi ya­nılt­mış­lar. Pe­ki işin doğ­ru­su ne­dir? İs­te­ğe bağ­lı si­gor­ta sis­te­mi ger­çek­ten 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den ge­çer­li ola­rak de­ğiş­ti. Bu ta­rih­ten son­ra is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­ya prim öde­yen­ler 5510 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re 4/1-b sta­tü­sün­de emek­li ola­bi­le­cek­ler. Bu­nun açık an­la­mı es­ki Bağ-Kur sta­tü­sün­e geç­miş olu­yor­lar. Bu­ra­ya ka­dar si­ze ve­ri­len bil­gi­ler doğ­ru­dur. Bu­ra­dan son­ra­sı ise yan­lış­lar­la do­lu­dur. Şöy­le ki; Siz nor­mal ola­rak bir yıl için­de emek­li ola­bi­le­cek­si­niz. Bu­nun için is­te­ğe bağ­lı ola­rak 4-b sta­tü­sün­de de­vam et­me­niz­de her­han­gi bir mah­zur yok. Bi­lin­di­ği üze­re 2829 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı Ara­sın­da Ge­çen Hiz­met­le­rin Bir­leş­ti­ril­me­si­ne Da­ir Ka­nu­na gö­re prim öde­nen son ye­di yıl için­de en faz­la han­gi ku­ru­ma ve­ya sta­tü­ye gö­re prim ya­tı­rıl­mış­sa, o ku­rum ve­ya sta­tü şart­la­rı­na gö­re emek­li olu­nur. Bu du­ru­mu bir ör­nek ile açık­la­ya­cak olur­sak; son ye­di yıl için­de 4 yıl SSK’ya ve 3 yıl Bağ-Kur’a prim öde­yen bir ki­şi­nin prim öde­me­si SSK da­ha faz­la ol­du­ğu için bu ku­rum­dan emek­li ol­ma­sı ge­re­kir. So­ru sa­hi­bi oku­yu­cu­muz son ye­di yı­lın al­tı yı­lı­nı SSK is­te­ğe bağ­lı ola­rak prim öde­miş, son bir yıl ise 4-b sta­tü­sün­de ya­ni Bağ-Kur sta­tü­sün­de prim öde­miş ola­cak. Do­la­yı­sı ile bu ki­şi SSK sta­tü­sün­de emek­li ola­bi­le­cek. Oku­yu­cu­mu­zun emek­li­lik pla­nın­da her­han­gi bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­cak­tır. Eğer oku­yu­cu­mu­zun emek­li­li­ği­ne 3.5 yıl­dan faz­la bir sü­re ol­say­dı, 1 Ekim­den son­ra is­te­ğe bağ­lı de­vam et­me­si­ni ve 3.5 yıl­dan faz­la öde­me yap­ma­sı­nı öner­me­ye­cek­tik. 1 Ekim ta­ri­hin­den son­ra emek­li­li­ği­ne 3.5 yıl­dan az olan­lar gö­nül ra­hat­lı­ğı ile is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­ya de­vam ede­bi­lir­ler. Emek­li­lik pla­nın­da 3.5 yıl­dan faz­la olan­la­rın du­rum­la­rı­nı ye­ni­den göz­den ge­çir­me­le­rin­de fay­da var­dır. Bu­ra­dan ha­re­ket­le hiz­met bir­leş­tir­me­sin­de es­ki uy­gu­la­ma­nın de­vam edip et­me­di­ği ak­la ge­le­bi­lir. Yu­ka­rı­da bah­set­ti­ği­miz 2829 sa­yı­lı Ka­nun uy­gu­la­ma­sı 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den ön­ce si­gor­ta­lı olan­lar için ay­nen de­vam edi­yor. 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den son­ra ilk de­fa si­gor­ta­lı ola­cak olan ki­şi­ler için hiz­met bir­leş­tir­me­si iş­le­mi ta­ma­men de­ği­şi­yor. Bun­dan son­ra ilk de­fa si­gor­ta­lı olan ki­şi­ler, ça­lış­ma ha­ya­tı sü­re­sin­ce en faz­la han­gi sta­tü­ye (ku­ru­ma) ta­bi ola­rak ça­lış­mış­lar­sa ora­dan emek­li ola­bi­le­cek­ler. Ör­ne­ğin; 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den son­ra ilk de­fa si­gor­ta­lı olan (A) şah­sı, top­lam­da 20 yıl SSK’lı, 15 yıl Bağ-Kur’lu ve 4 yıl Emek­li San­dı­ğı­na ta­bi ola­rak ça­lış­ma­sı ol­sun. Bu ki­şi ye­ni uy­gu­la­ma­ya gö­re 4-a ya­ni SSK sta­tü­sün­de emek­li ola­bi­le­cek. 1 Ekim­den son­ra si­gor­ta­lı olan­lar için ar­tık son ye­di yıl ve­ya üç bu­çuk yıl uy­gu­la­ma­sı or­ta­dan kal­ka­cak­tır. Emek­li ay­lı­ğı­nız bağ­la­na­cak Ali Kü­çü­kin­ce-Ba­bam Bağ-Kur’a emek­li­lik mü­ra­ca­atı yap­tı. Prim af­fı ne­de­niy­le Halk Ban­ka­sı­na kre­di mü­ra­ca­atı yap­tık. Kre­di­le­rin sü­re­si dol­du. Bi­rin­ci ve ikin­ci tak­si­ti öde­dik. An­cak Bağ-Kur’dan he­nüz emek­li­lik iş­lem­le­ri ile il­gi­li bir ce­vap ala­ma­dık. Ba­ba­ma emek­li ay­lı­ğı bağ­lan­ma­dı­ğı gi­bi şu ana ka­dar bir ha­ber de ala­ma­dım. Na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­mi­zi bi­le­mi­yo­ruz. Ne yap­ma­mı­zı öne­rir­se­niz? Ce­vap: Ver­di­ği­niz bil­gi­le­re gö­re, bu­gü­ne ka­dar ta­ra­fı­nı­za emek­li ay­lı­ğı bağ­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Sa­nı­rım ida­ri iş­lem­le­rin ge­cik­me­sin­den do­la­yı ay­lık bağ­lan­ma­mış. Sos­yal gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­nın yet­ki­li­le­ri ile da­ha ön­ce yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de kre­di kul­la­nan si­gor­ta­lı­la­ra ön­ce­lik ve­ril­di­ği be­lir­til­miş­ti. Bağ-Kur prim af­fı ne­de­niy­le bir an için bin­ler­ce baş­vu­ru ya­pıl­dı­ğı­nı dik­ka­te alır­sak bu tür ge­cik­me­le­ri nor­mal kar­şı­la­mak ge­re­ki­yor. Zi­ra, çok uzun yıl­lar prim öde­mek için ku­ru­ma git­me­yen si­gor­ta­lı­lar af ve­si­le­siy­le çok kı­sa bir sü­re­de iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı bek­li­yor­lar. Bi­raz sa­bır­lı ol­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­rum. Di­ğer yan­dan du­ru­mu­nu­zu öğ­ren­mek için bağ­lı ol­du­ğu­nuz sos­yal gü­ven­lik mü­dür­lü­ğü­ne mü­ra­ca­at et­me­niz doğ­ru ola­cak­tır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT