BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yanarak can verdiler

Yanarak can verdiler

İ­ki o­to­mo­bi­lin ka­fa ka­fa­ya çar­pı­ştı­ğı ka­za­da 1’i 6 ay­lık be­bek 5 ki­şi ya­na­rak hayatını kaybettiDEMİR YIĞININA DÖNDÜLER Ka­za­da her iki oto­mo­bil­ de de­mir yı­ğı­nı ha­li­ne ge­lir­ken araç­lar­dan kurtulan olmadı. Yoz­gat’ta ge­ce ya­rı­sı mey­da­na ge­len ka­za­da 1’i be­bek 5 ki­şi ya­na­rak fe­ci şe­kil­de can ver­di. İs­tan­bul’dan Er­zu­rum’a git­mek üze­re yo­la çı­kan Mür­sel Ker­ti (60) yö­ne­ti­min­de­ki oto­mo­bil ile Yer­köy il­çe­si­ne se­yir ha­lin­de­ki Ha­run De­mir (18) yö­ne­ti­min­de­ki oto­mo­bil ka­fa ka­fa­ya çar­pış­tı. Çar­pış­ma son­ra­sın­da iki oto­mo­bil­de de yan­gın çık­tı. Ka­za­da, Mür­sel Ker­ti ile eşi Nec­la (50), ge­li­ni Küb­ra Ker­ti (21) ve to­ru­nu 6 ay­lık Elif Bu­se Ker­ti ile di­ğer oto­mo­bi­lin sü­rü­cü­sü Ha­run De­mir ya­na­rak can ver­di. Be­bek Elif’in ce­se­di ise hur­da­lı­ğa çe­ki­len araç­ta da­ha son­ra ya­pı­lan in­ce­le­me­de bu­lun­du. Ha­run De­mir’in İz­mir Ga­zi­emir Ha­va Ast­su­bay Oku­lu’nda öğ­ren­ci ol­du­ğu ve 6 ay son­ra gö­re­ve baş­la­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Kapat
KAPAT