BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Türkiye’de Macar İzleri” Zigetvar’da

“Türkiye’de Macar İzleri” Zigetvar’da

“Tür­ki­ye’de Ma­car İz­le­ri” ko­nu­lu ser­gi Ma­ca­ris­tan’ın Zi­get­var ken­tin­de açıl­dı.“Tür­ki­ye’de Ma­car İz­le­ri” ko­nu­lu ser­gi Ma­ca­ris­tan’ın Zi­get­var ken­tin­de açıl­dı. Zi­get­var, 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­kent­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan Ma­ca­ris­tan’ın Peç ken­tin­de TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ta­ra­fın­dan açı­lı­şı 4 Ekim’de ya­pı­lan ser­gi­nin ikin­ci du­ra­ğı­nı oluş­tu­ru­yor. Ser­gi­de, Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’na sı­ğı­nan Ma­car kah­ra­man­la­rı­nın ya­şa­dı­ğı 3 şe­hir (Te­kir­dağ, İz­mit, Kü­tah­ya) ve bu kah­ra­man­la­rı hi­ma­ye eden Sul­tan Ab­dül­me­cid’in yap­tır­dı­ğı Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’ndan yan­sı­ma­la­ra yer ve­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT