BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Söz ok­la­rı

Söz ok­la­rı

Bazı söz­ler, ok gi­bi­dir; sap­la­nır, için­de ka­lır! Ko­şar­sın acı­sıy­la. Fa­kat asıl, oku ye­dik­ten son­ra yol alır­sın!Bazı söz­ler, ok gi­bi­dir; sap­la­nır, için­de ka­lır! Ko­şar­sın acı­sıy­la. Fa­kat asıl, oku ye­dik­ten son­ra yol alır­sın! Okun tem­re­ni te­nin­de­dir. Her adım­da acı ve­rir ve sen­den kop­maz. Çek­sen, ca­nın çe­ki­lir! Ar­tık se­nin par­çan olan, ya­ni bir ne­vi “sen” olan ok’tur sü­rü­cün, far­kın­da bi­le ol­maz­sın! * Ba­zı söz­ler, ok gi­bi­dir; sap­la­nır, için­de ka­lır! Ner­de­sin­dir o an; bel­ki bi­lir­sin, bel­ki hiç ha­tır­la­maz­sın... Bir işa­ret fi­şe­ği gi­bi, ha­va­da ıs­lık ça­la­rak ko­ca­man bir ka­vis çi­zer ki, an­lar­sın; ka­de­rin­dir onun sa­na kon­ma­sı! Kur­şun ye­miş bir göğ­se sa­rı­lan kol­lar gi­bi; se­nin de sa­rı­lır kol­la­rın ken­di üs­tü­ne kıv­rı­lıp iki bük­lüm olur­sun... * Ba­zı söz­ler, ok gi­bi­dir; sap­la­nır, için­de ka­lır! Kı­sa­dır, ama uzun uzun do­la­şır zih­nin­de... San­ki baş­ka şey­le­rin res­mi­dir bu söz­ler, ama sen ba­kar­sın ken­di­ni gö­rür­sün! ..... Ve, der ki bir gün de­dem, uzak­tan hav­la­yan kö­pek­le­rin se­si­ni din­le­me­mi işa­ret ede­rek; “Sa­hi­bi olan kö­pe­ğe bi­le iliş­mek yü­rek is­ter! Kö­pek, pis bi­le ye­se af­fe­di­lir! Çün­kü bi­ri­ni sa­hip bi­lir kö­pek ve sa­hi­bi­nin iti­ba­rın­dan pay alır! Bir kö­pek ka­dar bi­le ze­ki ola­maz mı­sın? Sa­hi­bi­ni bil!.. Ve bir kö­pek gi­bi sa­dık ol­ma­ya ça­lış! Ba­şı­nı sa­hi­bi­nin önün­de eğ... Eğ ki; renk­le, cüs­sey­le, av­la, hü­ner­le de­ğil, sa­de­ce bu baş eğ­mey­le bü­yük ni­met­le­re ka­vuş­mak umu­lur!” * Ba­zı söz­ler ok gi­bi­dir ok... Sap­la­nır... Ve için­de ka­lır in­sa­nın!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT