BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­til­ci­le­re dö­nüş u­ya­rı­sı

Ta­til­ci­le­re dö­nüş u­ya­rı­sı

Ka­ra Yo­lu T­ra­fik ve Yol Gü­ven­li­ği A­raş­tır­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı İh­san Me­miş, bay­ram ta­ti­lin­den dö­nüş­te mey­da­na ge­le­cek a­raç yo­ğun­lu­ğu se­be­biy­le sü­rü­cü­le­rin dik­kat­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di.Dö­nüş i­çin de­niz yo­lu­nu ter­cih e­den ta­til­ci­ler, Ya­lo­va’da bu­lu­nan Top­çu­lar Fe­ri­bot İs­ke­le­si’n­de yo­ğun­lu­ğa se­bep ol­du. Ka­ra Yo­lu T­ra­fik ve Yol Gü­ven­li­ği A­raş­tır­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı İh­san Me­miş, bay­ram ta­ti­lin­den dö­nüş­te mey­da­na ge­le­cek a­raç yo­ğun­lu­ğu se­be­biy­le sü­rü­cü­le­rin dik­kat­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di. Ta­ti­li sı­ra­sın­da ka­ra yol­la­rın­da 100’ün ü­ze­rin­de va­tan­da­şın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni i­fa­de e­den Me­miş, “A­raç sü­rü­cü­le­ri yol­la­rın kar­lı, buz­lu ol­ma­sı se­be­biy­le hız li­mit­le­ri­nin al­tın­da sey­ret­me­li” de­di. Tek şe­rit­li yol­lar­da müm­kün ol­du­ğun­ca sol­la­ma ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Me­miş, “Sü­rü­cü­ler din­len­miş, uy­ku­la­rı­nı al­mış o­la­rak yo­la çık­ma­lı. Mut­la­ka em­ni­yet ke­mer­le­ri ta­kıl­ma­lı” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT