BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KRİZ fırsata böyle çevrilir

KRİZ fırsata böyle çevrilir

Dün­ya kri­zin pen­çe­sin­de kıv­ra­nır­ken, ya­tı­rım ma­li­yet­le­ri­nin düş­me­si üze­ri­ne Or­ka Gro­up ye­ni fab­ri­ka için kol­la­rı sı­va­dıDün­ya kri­zin pen­çe­sin­de kıv­ra­nır­ken, ya­tı­rım ma­li­yet­le­ri­nin düş­me­si üze­ri­ne Or­ka Gro­up ye­ni fab­ri­ka için kol­la­rı sı­va­dı > Adil KÜÇÜK - İSTANBUL Per­pa’nın 13. ka­tın­da bir ba­lık res­to­ra­nın­da bu­lu­şu­yo­ruz Or­ka Gru­bu’nun pat­ro­nu Sü­ley­man Orak­çı­oğ­lu ile. Tür­ki­ye’nin en önem­li er­kek gi­yim mar­ka­la­rın­dan Da­mat Twe­en’in de sa­hi­bi olan Orak­çı­oğ­lu ile ‘Eko­no­mi­ye da­ir soh­bet ede­riz’ di­ye ge­çi­ri­yo­ruz ak­lı­mız­dan. ‘Ya­zı ya­za­rız’ gi­bi bir dü­şün­ce yok. Ama öy­le şey­ler söy­lü­yor ki Orak­çı­oğ­lu, yaz­ma­mak da müm­kün de­ğil. Mar­ka­laş­ma­nın ne an­la­ma gel­di­ği­ni an­la­tı­yor ra­kam­lar­la. Di­yor ki: “20 yıl­dır mar­ka ol­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. Ama şim­di bu­nun fay­da­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz. Mo­da­nın kal­bi­nin at­tı­ğı Mi­la­no’da, Lon­dra’da, Pa­ris’te 350 YTL’ye göm­lek sa­tı­yo­ruz. Mar­ka­yı oluş­tu­rur­ken san­ki pa­ra­yı ha­va­ya at­tı­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz. Ama öy­le de­ğil iş­te.” Mo­da­dan ve mar­ka­dan bah­set­miş­ken, ürün­le­ri­nin mo­de­li­ne ge­li­yor soh­bet. Be­nim me­rak et­ti­ğim şey­le­ri bel­li ki da­ha ön­ce baş­ka­la­rı da sor­muş Orak­çı­oğ­lu’na. Gü­lü­yor ve de­vam edi­yor: “Bun­la­rı er­kek adam gi­yer mi di­yor­lar­dı. Şim­di ben Gi­re­sun’da­ki fab­ri­ka­da üret­ti­ğim ürün­le­ri ye­tiş­ti­re­mi­yo­rum. Fab­ri­ka tam ka­pa­si­te ça­lı­şı­yor. Ye­ni bir fab­ri­ka da­ha ku­ra­ca­ğım.” Dün­ya­nın en bü­yük kri­zi­nin ya­şan­dı­ğı ve fab­ri­ka­la­rın bir­bi­ri ar­dı­na ka­pan­dı­ğı bir dö­nem­de “Ye­ni ya­tı­rım ya­pa­cak mı­sı­nız? so­ru­su­nu sor­mak ak­lım­dan bi­le geç­mi­yor­du. Bu yüz­den şa­şır­dım. Sü­ley­man Orak­çı­oğ­lu, bel­ki de ya­tı­rım için ha­zır­lık ya­pan na­dir in­san­lar­dan bi­riy­di. Orak­çı­oğ­lu, ko­nu­şu­yor. Biz ko­nuş­tuk­ça ön­ce say­fa ge­li­yor gö­zü­mün önü­ne. Son­ra baş­lık­lar ve hat­ta ara baş­lık­lar şe­kil­le­ni­yor. Hem dü­şü­nü­yor hem de din­li­yo­rum Orak­çı­oğ­lu’nu: “Ba­kın er­kek adam bun­la­rı gi­yi­yor. Be­nim üs­tüm­de­ki­ler Da­mat ürü­nü. Si­zin üs­tü­nüz­de­ki de bi­zim ürü­nü­müz. Er­kek adam hem bun­la­rı gi­yer hem de kriz­de ya­tı­rım ya­par.” Her ne ka­dar Orak­çı­oğ­lu’nun ürün­le­ri­ni Mic­ha­el Jack­son gi­bi ün­lü­ler gi­yi­yor ol­sa da bi­zi il­gi­len­di­ren ta­ra­fı dün­ya mar­ka­sı oluş­tu­rul­ma­sı­nın ba­şa­rıl­ma­sı ve kriz­de bi­le mar­kay­a ya­tı­rım ya­pı­la­cak ol­ma­sı. Yatırım maliyeti yüzde 50 azaldı Sü­ley­man Orak­çı­oğ­lu’nun Gi­re­sun’a ikin­ci fab­ri­ka­yı aç­ma ha­zır­lı­ğın­da kriz fır­sat­çı­lı­ğı de­ğil, ‘Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­me’ man­tı­ğı ya­tı­yor. Orak­çı­oğ­lu, kri­zin na­sıl ol­sa bi­te­ce­ği­ni ve in­san­la­rın ya­şa­dık­ça alışve­riş ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek bel­ki de söy­le­şi­nin en can alı­cı cüm­le­le­ri­ni ku­ru­yor: “Ge­çen yıl fab­ri­ka­yı 12 mil­yon do­la­ra mal et­tik. Fab­ri­ka­da 350 ki­şi ça­lı­şı­yor. Bu­na rağ­men ürett­ti­ği­miz ürün­le­rin ta­ma­mı­nı yurt dı­şı­na gön­de­ri­yo­ruz. Ar­ka­daş­la­ra ye­ni bir fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­sı yap­tır­dım. Ay­nı fab­ri­ka­yı şu an­da ya­rı fi­ya­tı­na ku­ra­bi­li­yo­ruz. 6 mil­yon do­la­ra da­ha tek­no­lo­jik bir fab­ri­ka ola­cak. Kı­sa sü­re son­ra te­me­li­ni ata­rız. Ya­tı­rım ma­li­yet­le­ri kriz­de ya­rı ya­rı­ya düş­tü. Şim­di fab­ri­ka­yı ku­rar­sam. Açı­lı­şı­nı yap­tı­ğım­da da kriz bit­miş olur. Ya­ni ben hem bu kri­zi fır­sa­ta çe­vir­miş olu­rum. Hem de in­san­la­ra iş ve­ri­rim.” BAŞBAKAN ERDOĞAN AÇMIŞTI Damat Tween’in 12 milyon dolara tamamlanan Giresun’daki fabrikası 2007 yılının haziran ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı ve Süleyman Orakçıoğlu’nun katıldığı bir törenle hizmete girmişti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT