BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Damat Avrupa’ya yerleşti şimdi sıra Uzak Doğu’da

Damat Avrupa’ya yerleşti şimdi sıra Uzak Doğu’da

Önümüzdeki yıl Uzak Doğu’da beş mağaza açacak olan Orka Group, özellikle Çin pazarına yerleşmeyi planlıyor. Orakçıoğlu, “Uzak Doğu’ya yılda 2 milyon dolar ihracat yapacağız” dediÖnümüzdeki yıl Uzak Doğu’da beş mağaza açacak olan Orka Group, özellikle Çin pazarına yerleşmeyi planlıyor. Orakçıoğlu, “Uzak Doğu’ya yılda 2 milyon dolar ihracat yapacağız” dedi Dün­ya­nın en önem­li baş­kent­le­rin­de sa­tış ma­ğa­za­la­rı bu­lu­nan Da­mat Twe­en’in şim­di­ki he­de­fi Uzak Do­ğu. Bir sü­re ön­ce Ma­lez­ya­’nın gi­yim ko­nu­sun­da bir nu­ma­ra­lı şir­ke­ti olan Far Eas­tern Col­lec­ti­ons ile ya­tı­rım an­laş­ma­sı im­za­la­yan Orak­çı­oğ­lu, 2009’da baş­ta Çin ol­mak üze­re Ma­lez­ya, Hong Kong, En­do­nez­ya ve Sin­ga­pur’da sa­tış ma­ğa­za­sı aça­cak. Uzak­do­ğu’ya yıl­da 2 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat he­de­fi bu­lu­nan Da­mat’ın pat­ro­nu Sü­ley­man Orak­çı­oğ­lu, dün­ya­nın en meş­hur in­san­la­rı­na mal sat­ma­nın key­fi­ne de de­ği­ni­yor. Orak­çı­oğ­lu, “In­ter’in tek­nik di­rek­tö­rü Jo­se Mou­rin­ho, ün­lü fut­bol­cu Da­vid Beck­ham, Da­vid Lam­pord, Mic­ha­el Jack­son da bun­la­rın ara­sın­da yer alı­yor. Har­vey Nic­hols’ın pat­ro­nu da bi­zim ürün­le­ri­mi­zi gi­yi­yor. Bun­lar bi­ze mar­ka­laş­ma­nın ge­tir­di­ği olum­lu şey­ler” di­yor. 2003 yı­lın­da İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen “Ulus­la­ra­ra­sı Gi­yim Fua­rı’na da de­ği­nen Or­ka Gro­up Baş­ka­nı Sü­ley­man Orak­çı­oğ­lu, Nao­mi Camp­bell’ın Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­me­si ko­nu­su­na da de­ği­ni­yor: “İyi ki o za­man ge­tir­mi­şiz. İyi rek­lam yap­tık. Camp­bell’ın gel­me­si Tür­ki­ye için çok olum­lu bir imaj çiz­di. O za­man ço­ğu ki­şi bi­zi eleş­tir­di. ‘Çok pa­ra ver­miş­ler­dir’ de­di­ler. Ama biz Nao­mi’ye pa­ra ver­me­den ge­tir­dik. Ken­di­si­ni ta­nı­yan­lar­la te­mas kur­duk. Ken­di ken­di­ne ta­nı­tım ol­mu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT