BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 17 bin yaş­lı ve özürlünün ay­lı­ğı­na ip­tal

17 bin yaş­lı ve özürlünün ay­lı­ğı­na ip­tal

Ge­çen yıl yak­la­şık 100 bin ki­şi­ye ay­lık bağ­la­nır­ken, “yer­siz ö­de­me” ge­rek­çe­siy­le 17 bin ki­şi­nin ay­lı­ğı ip­tal e­dil­diGe­çen yıl yak­la­şık 100 bin ki­şi­ye ay­lık bağ­la­nır­ken, “yer­siz ö­de­me” ge­rek­çe­siy­le 17 bin ki­şi­nin ay­lı­ğı ip­tal e­dil­di Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK), ge­çen yıl yaş­lı­lık ve özür­lü ay­lı­ğı alan 17 bin 29 ki­şi­nin ay­lık­la­rı­nı “yer­siz öde­me” ge­rek­çe­siy­le ip­tal et­ti. Bu ki­şi­le­re yak­la­şık 18 mil­yon YTL borç ta­hak­kuk et­ti­ril­di. 2022 sa­yı­lı ka­nun kap­sa­mın­da, ku­ru­ma ge­çen yıl 402 bin 846 ev­rak gel­di. Bun­lar­dan ilk de­fa ay­lık ta­le­bin­de bu­lu­nan 151 bin 331 ki­şi­den 48 bin 232’si­ne yaş­lı­lık, 51 bin 456’sı­na özür­lü ay­lı­ğı ol­mak üze­re top­lam 99 bin 688 ki­şi­ye ay­lık bağ­lan­dı. Sağ­lık Ku­ru­lu, 107 bin 200 özür­lü­ye ait ra­por­la­rı in­ce­le­ye­rek 70 bin 247’si­ne olum­lu ka­rar ver­di. Bu ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da ay­lık bağ­la­ma ve ya­zış­ma iş­lem­le­ri ya­pıl­mak su­re­tiy­le iş­lem­ler so­nuç­lan­dı­rıl­dı. Ay­rı­ca ge­çen yıl baş­ta ölüm ol­mak üze­re, ev­len­me, muh­taç­lı­ğın kalk­ma­sı, va­tan­daş­lık hak­kı­nı kay­bet­me, za­man aşı­mı, tah­sis ka­ra­rı­nın ip­ta­li, sa­kat­lı­ğın kalk­ma­sı ve sos­yal gü­ven­lik ku­ru­luş­la­rın­dan ay­lık alın­ma­sı se­be­biy­le 11 bin 572 yaş­lı­lık, bin 84 ba­kı­ma muh­taç özür­lü ve 4 bin 373 özür­lü ol­mak üze­re top­lam 17 bin 29 ki­şi­nin yer­siz al­dık­la­rı be­lir­le­nen ay­lık­la­rı ke­sil­di. Bu ki­şi­le­re 17 mil­yon 852 bin 748 YTL borç ta­hak­kuk et­ti­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT