BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bıktırdınız

Bıktırdınız

Lâf çok, iş yok! -­Ne var? -­Şid­det, nef­ret, ha­ma­set, hu­su­met...Lâf çok, iş yok! -­Ne var? -­Şid­det, nef­ret, ha­ma­set, hu­su­met... ­Si­ya­set bu mu­dur? ­Ta­mam, mik­ro­fon gö­rün­ce da­ya­na­mı­yor­su­nuz; ra­ki­bi­ni­ze ça­kı­yor­su­nuz. ­Teb­rik­ler... ­Ha­van­da su döv­me­ye, pa­ti­naj yap­ma­ya ba­yı­lı­yor­su­nuz. Si­ya­set ve hu­kuk a­la­nın­da ne ka­dar te­mel kav­ram var­sa, hep­si­nin a­ma hep­si­nin i­çi­ni bo­şalt­tı­nız. Yıl­lar­dır der­le­di­ği­miz “boş lâf­lar ve i­çi bo­şal­tıl­mış lâf­lar” lis­te­si, sa­ye­niz­de bir hay­li ka­bar­mış bu­lu­nu­yor. Do­la­yı­sıy­la ne yap­mış o­lu­yor­su­nuz? P­rob­lem çöz­mek ye­ri­ne, çö­züm yol­la­rı­nı tı­ka­mak ba­kı­mın­dan bir­bi­ri­niz­le ya­rış e­di­yor­su­nuz. Ar­gu­men­tum ad na­u­se­am... -­Ne de­miş­ler? -­Mu­sa­de­me­-i efkâr­dan, ba­ri­ka­yı ha­ki­kat do­ğar. -­Pe­ki, biz de böy­le mi­yiz? -­Bi­zim­ki bam­baş­ka: -Kar­puz­la­rın çar­pış­ma­sın­dan, ha­ki­kat de­ğil, çe­kir­dek­ler çı­kı­yor! Or­ta­lık, toz du­man. P­ro­pa­gan­da ve de­zen­for­mas­yon a­maç­lı bir di­zi po­le­mik, ül­ke­yi e­sir al­mış du­rum­da. Ka­bak ta­dı ve­ren mü­na­ka­şa­la­ra, mef­tu­nuz. Ya­ra­la­rı ka­şı­mak, bi­ze zevk ve­ri­yor. “Gö­be­ği­ni ka­şı­yan a­dam” i­le “Kö­pe­ği­ni ka­şı­yan ma­dam” a­ra­sı­na sı­kış­mış gi­bi­yiz. ­Ha­li­mi­zi ö­zet­le­yen La­tin­ce de­yim­ler de var. Bun­lar­dan bi­ri, “Ar­gu­men­tum ad na­u­se­am” ya­ni “Kus­tu­ra­na ka­dar tar­tış­mak.” ­De­mek ki bu has­ta­lık, ta­ri­hin de­rin­lik­le­rin­den ge­li­yor. Kus­tu­ra­na ka­dar tar­tış­mak ve di­diş­mek, bo­şu­na de­ğil el­bet­te. İ­şin kö­tü­sü, bu il­let, bir ha­yat tar­zı­na dö­nüş­müş; ya­ka­mı­zı bı­rak­mı­yor. ­Ne­den mi? ­Şe­hir ef­sa­ne­le­ri­nin ü­re­til­me­si, kit­le­le­rin u­yu­tul­ma­sı ve yön­len­di­ril­me­si, böy­le ger­çek­leş­ti­ri­li­yor­muş. ­Ne­ti­ce i­ti­ba­riy­le.. An­ka­ra’nın gün­de­mi i­le ger­çek gün­dem fark­lı­laş­tık­ça, tu­zak­lar­la do­lu bir la­bi­ren­te ki­lit­le­ni­yo­ruz. İs­tik­rar­sız­lı­ğı k­ro­nik­leş­ti­ren bir ül­ke­nin, baş­ka tür­lü o­la­bil­me­si müm­kün mü? *** ­Şa­ir de ay­nı şey­den şikâ­yet e­di­yor: On­lar ki ve­rir lâf i­le dünyâ­ya nizâmât, ­Bin tür­lü te­sey­yüb bu­lu­nur hâ­ne­le­rin­de. *** ­yi­ne­si iş­tir ki­şi­nin lâ­fa ba­kıl­maz, ­Şah­sın gö­rü­nür rüt­be­-i ak­lı e­se­rin­de. *** ­Far­kın­da mı­sı­nız? ­Bay­ram­lar ve­si­le­siy­le, ger­gin­lik­ten u­zak gün­ler ge­çi­ri­yo­ruz, ra­hat e­di­yo­ruz. Bay­ram­lar, tok­sik si­ya­se­tin zul­me­ti­ni gi­de­ri­yor. ­Ne mut­lu bi­ze, bay­ram­la­rı­mız var.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT