BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne yapsın Yanal?

Ne yapsın Yanal?

Li­der­lik, ta­şın­ma­sı ağır bir yük­tür. Trab­zons­por bu stre­si da­ha faz­la ta­şı­ya­ma­dı! Çün­kü, el­de­ki mal­ze­me bu. Fa­kat? Trab­zons­por’un Bur­sa’da yel­ken­le­ri in­di­ri­şin­de­ki asıl se­bep baş­ka! Ne mi?Li­der­lik, ta­şın­ma­sı ağır bir yük­tür. Trab­zons­por bu stre­si da­ha faz­la ta­şı­ya­ma­dı! Çün­kü, el­de­ki mal­ze­me bu. Fa­kat? Trab­zons­por’un Bur­sa’da yel­ken­le­ri in­di­ri­şin­de­ki asıl se­bep baş­ka! Ne mi? *** Ön­ce; Bur­sas­por kar­şı­sın­da Trab­zons­por öy­le bir ilk ya­rı oy­na­dı ki, ev­le­re şen­lik! İna­nın, bu ta­kı­mı da­ha ön­ce hiç bu ka­dar aciz gör­me­dim! Bun­da Er­sun Ho­ca‘nın baş­lan­gıç on bi­ri­nin pa­yı bü­yük­tü. O on bi­ri gö­rün­ce, “Bu or­ta sa­ha na­sıl top tu­tar? Na­sıl po­zis­yon ha­zır­lar?” di­ye sor­dum ken­di ken­di­me. Ni­te­kim Hü­se­yin ve Sel­çuk ne top tu­ta­bil­di ne de hü­cu­ma çı­ka­bil­di. Yat­ta­ra ile öne doğ­ru plân­la­nan ham­le­ler de ol­ma­dı! Bur­sas­por or­ta sa­ha ha­ki­mi­ye­ti­ni eli­ne al­dı, po­zis­yon bul­du. Ama go­lü Gök­han Gü­leç‘in şok şu­tuy­la bul­du. Ka­le­ci Sylva‘yı ayıp­la­ya­ma­dım. Fa­kat ka­le­ci­nin tri­bün­de­ki se­yir­ci­den far­kı­nı gös­ter­mek adı­na bir ham­le­si­ni bek­le­dim. “Dev­re ara­sı ne de­ği­şir?” Ne de­ğiş­sin is­ter­si­niz? O is­tek­li, ön­de oy­na­ma­ya ça­lı­şan ce­sur Bur­sas­por git­ti, ye­ri­ne ür­kek, ge­ri­ye yas­la­na­rak oy­na­yan bir ta­kım gel­di. Bu, “sko­ru ko­ru­mak” adı­na Gü­venç Kur­tar‘ın ter­ci­hi miy­di, yok­sa Trab­zons­por’un ka­zan­ma is­te­ği­nin so­nu­cu mu bil­mem. Ama bir ger­çek var­dı ki Er­sun Ho­ca, or­ta sa­ha­ya Col­man ve Ba­rış‘ı ala­rak doğ­ru­yu yap­mış­tı. Bu tak­vi­ye bir gol ge­tir­di. Ama da­ha faz­la­sı için ye­ter­li de­ğil­di. Ma­çın ba­şın­da Yat­ta­ra‘nın en­fes or­ta­sı­nı bo­zuk pa­ra gi­bi har­ca­yan ve bir ka­fa şu­tu di­rek­ten dö­nen “şan­sız!” Umut‘un go­lü Bur­sa’dan li­der dön­me­si için Trab­zons­por’a yi­ne de ye­te­bi­lir­di. Fa­kat bu­na da Ser­can‘ın “of­sayt” go­lü izin ver­me­di. *** So­nuç­ta Bur­sas­por ga­li­bi­ye­ti hak et­miş­ti. Özel­lik­le İb­ra­him mü­kem­mel­di. Ama Bur­sas­por ta­raf­tar­la­rı­nın Gü­venç Kur­tar‘a tep­ki­si anor­mal­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT