BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > El bom­ba­la­rın­da Er­ge­ne­kon şüp­he­si

El bom­ba­la­rın­da Er­ge­ne­kon şüp­he­si

Trab­zon’da geç­ti­ği­miz cu­ma gü­nü 5 ay­rı ye­re eş za­man­lı dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la ele ge­çi­ri­len 9 el bom­ba­sıy­la il­gi­li ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan 4 ki­şi­nin suç ör­gü­tü Er­ge­ne­kon’la bağ­lan­tı­lı ol­ma­la­rın­dan şüp­he edi­li­yor.Trab­zon’da geç­ti­ği­miz cu­ma gü­nü 5 ay­rı ye­re eş za­man­lı dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la ele ge­çi­ri­len 9 el bom­ba­sıy­la il­gi­li ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan 4 ki­şi­nin suç ör­gü­tü Er­ge­ne­kon’la bağ­lan­tı­lı ol­ma­la­rın­dan şüp­he edi­li­yor. Şe­hir mer­ke­zin­de ve Yom­ra il­çe­sin­de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­da, Al­man men­şe­li sa­vun­ma ti­pi ve par­ça te­sir­li 9 el bom­ba­sı, bir Ka­laş­ni­kof si­lah, bir ta­ban­ca ve çok sa­yı­da mer­mi ele ge­çi­ril­miş­ti. Ope­ras­yo­nu Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’yle bir­lik­te yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Trab­zon Va­li­si Nu­ri Oku­tan, ope­ras­yo­nun Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sıy­la bağ­lan­tı­sı olup ol­ma­dı­ğıy­la il­gi­li ola­rak, “Olay­la il­gi­li bü­tün ih­ti­mal­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Şim­di­den bir­şey söy­le­mek için er­ken” de­di. Zan­lı­lar­la il­gi­li so­ru üze­ri­ne de Oku­tan, “Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar ka­mu gö­rev­li­si de­ğil. Ser­best mes­lek men­su­bu” de­di. Oku­tan, zan­lı­lar­la il­gi­li ola­rak sav­cı­lı­ğın ek sü­re al­dı­ğı­nı, di­ğer il­ler­le bağ­lan­tı­lı ola­rak so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT