BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP he­ye­ti Bar­za­ni ile Irak’ta gö­rüş­tü

DTP he­ye­ti Bar­za­ni ile Irak’ta gö­rüş­tü

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) kur­may­la­rı­nın, Me­sud Bar­za­ni ile Er­bil’in Bar­zan ka­sa­ba­sın­da gö­rüş­tük­le­ri be­lir­til­di.> Sa­dık Kah­ra­man BAĞ­DAT İHA De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) kur­may­la­rı­nın, Me­sud Bar­za­ni ile Er­bil’in Bar­zan ka­sa­ba­sın­da gö­rüş­tük­le­ri be­lir­til­di. DTP Eş­baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­ba­hat Tun­cel’in İHA’ya ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, par­ti­si­nin eş­baş­kan­la­rı Ah­met Türk ve Emi­ne Ay­na ile bir­lik­te, DTP Si­irt mil­let­ve­ki­li Os­man Öz­çe­lik ve Di­yar­ba­kır Sur es­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah De­mir­baş’ın da ka­tıl­dı­ğı gö­rüş­me­de, Tür­ki­ye’de­ki Kürt prob­le­mi, PKK’ya yö­ne­lik dü­zen­le­nen ha­re­kat­lar ile İran or­du­su­nun PJAK’ı he­def alan top atış­la­rı gi­bi ko­nu­lar yer al­dı. Barzani, DTP kur­may­la­rı­yla bugün Süleymaniye’de yapacağı görüşmeyi Bağ­dat’a aldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT