BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’da 2 ca­mi­de da­ha yan­gın çık­tı

İs­tan­bul’da 2 ca­mi­de da­ha yan­gın çık­tı

İs­tan­bul’da son gün­ler­de or­ta­ya çı­kan ca­mi yan­gın­la­rı de­vam edi­yor. Dün de 2 ay­rı ca­mi­de çı­kan yan­gın ha­fif çap­lı ha­sa­ra se­bep ol­du.İs­tan­bul’da son gün­ler­de or­ta­ya çı­kan ca­mi yan­gın­la­rı de­vam edi­yor. Dün de 2 ay­rı ca­mi­de çı­kan yan­gın ha­fif çap­lı ha­sa­ra se­bep ol­du. İçe­ren­köy’de­ki “Me­di­ne Mes­ci­di” isim­li ca­mi­de ak­şam sa­at­le­rin­de he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le çı­kan yan­gın bü­yü­me­den sön­dü­rü­lür­ken ca­mi­de kü­çük çap­lı ha­sar oluş­tu. Bu yan­gı­nın ar­dın­dan ay­nı il­çe­de Kü­çük­bak­kal­köy Mer­kez Ca­mi­si’nin gi­ri­şin­de yan­gın çık­tı. Ha­lı­la­rın tu­tuş­ma­sıy­la bü­yü­yen yan­gın ya­yıl­ma­dan sön­dü­rül­dü. Bu iki olay­la bir­lik­te son 3 gün içe­ri­sin­de şe­hir­de yan­gın çı­kan ca­mi sa­yı­sı 5’e yük­sel­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT