BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğu’da kış fe­na bas­tır­dı

Do­ğu’da kış fe­na bas­tır­dı

Tür­ki­ye’nin en u­zun neh­ri o­lan Kı­zı­lır­mak’ın ba­zı bö­lüm­le­ri so­ğuk­tan ta­ma­men buz tut­tu.Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde kış et­ki­si­ni ar­tı­rır­ken, Kars ve Si­vas’ta ne­hir­ler don­du. Me­te­oro­lo­ji Böl­ge Mü­dür­lü­ğü’ne gö­re, Do­ğu Ana­do­lu, Si­bir­ya üze­rin­den ge­len yük­sek ba­sınç sis­te­mi­nin et­ki­si al­tın­da. Böl­ge­de, ge­ce en dü­şük ha­va sı­cak­lık­la­rı, -27 de­re­cey­le Er­zu­rum ve Ar­da­han’da öl­çü­lür­ken, di­ğer şe­hir­ler­de ge­ce en dü­şük ha­va sı­cak­lık­la­rı Kars’ta -21, Er­zin­can’da -12 ve Iğ­dır’da -6 de­re­ce ola­rak kay­de­dil­di. Yet­ki­li­ler, böl­ge ge­ne­lin­de so­ğuk ha­va şart­la­rı­nın, 17 Ara­lık ta­ri­hi­ne ka­dar et­ki­si­ni sür­dür­me­si­nin bek­len­di­ği­ni ifa­de ede­rek, va­tan­daş­la­rın özel­lik­le ge­ce aşı­rı so­ğuk ha­va şart­la­rı­na kar­şı ha­zır­lık­lı ol­ma­la­rı­nı is­te­di­ler. So­ğuk­lu­ğun ge­ce -16 de­re­ce ola­rak öl­çül­dü­ğü Si­vas’ta ise Kı­zı­lır­mak Neh­ri’nin ba­zı bö­lüm­le­ri buz but­tu. Kars’ta da Kars ça­yı ta­ma­men buz tu­tar­ken, ça­tı­lar­dan sar­kan buz­lar es­naf ve va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan te­miz­len­di. Bu ara­da, böl­ge­de sa­bah sa­at­le­rin­de bir­çok va­tan­da­şın, do­nan araç­la­rı­nı tüp yar­dı­mıy­la ısı­ta­rak ça­lış­tır­mak için uğ­raş­tı­ğı göz­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT