BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Suudi Arabistan Kralının özel uça­ğın­da yok yok

Suudi Arabistan Kralının özel uça­ğın­da yok yok

Kral Ab­dul­la­h’­ın Boe­ing 747 ti­pi özel uça­ğın­da sa­lon, otur­ma oda­la­rı, ge­niş bir ban­yo, ye­mek oda­sı ve mes­cit bu­lu­nu­yor.Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı Ab­dul­lah Bin Ab­dü­la­ziz’in lüks uça­ğı­nın gö­rün­tü­le­ri ilk de­fa dün­ya ba­sı­nı­na yan­sı­dı. Özel uça­ğın iç do­na­nım­la­rı, Suu­di Kra­lı­nın is­te­ği­ne gö­re dü­zen­len­di. Ay­nı za­man­da non-stop kı­ta­la­ra­ra­sı yol­cu­luk edi­le­bi­len için­de sa­lon, otur­ma oda­la­rı, ge­niş ban­yo, mes­cit ve ye­mek oda­sı­na ka­dar her tür­lü lük­sü ba­rın­dı­ran Boe­ing 747-400 Jum­bo ti­pi uça­ğın içi dün­ya­ca meş­hur ta­sa­rım­cı­lar ta­ra­fın­dan dü­zen­len­di. Ha­va­da ça­lış­ma im­kâ­nı da su­nan uçak­ta, bil­gi­sa­yar, faks, hız­lı in­ter­net bağ­lan­tı­sı gi­bi ofis ekip­man­la­rı bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT