BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YİĞİDO EFSANESİ

YİĞİDO EFSANESİ

Sivasspor, Bursa’nın Trabzon’u yenmesiyle bir anda kendini liderlik koltuğunda bulduSivasspor, Bursa’nın Trabzon’u yenmesiyle bir anda kendini liderlik koltuğunda buldu TUM ZİR­VE­YE TA­ŞI­DI Si­vass­por, Ha­cet­te­pe’yi 2-1 mağ­lup ede­rek, ave­raj­la Turk­cell Sü­per Lig’in li­der­li­ği­ni eli­ne ge­çir­di. 13. da­ki­ka­da Her­ve Tum’un pla­se­siy­le 1-0 öne ge­çen Si­vas­por’a, Ha­cet­te­pe 43’te San­dro’nun pe­nal­tı go­lüy­le kar­şı­lık ver­di: 1-1. 87’de bir kez da­ha sah­ne­ye çı­kan Tum, kır­mı­zı-be­yaz­lı­la­rı hem üç pua­na, hem de li­gin zir­ve­si­ne ta­şı­yan isim ol­du. Si­vass­por, ge­çen yıl da 15. haf­ta­da De­niz­lis­por’u 2-0 ye­ne­rek li­der­lik kol­tu­ğu­na otur­muş­tu. > İs­ma­il GÜ­NEŞ-Si­vas (İHA) 4 Ey­lül Sta­dı, 13 Ara­lık 2008 >> SİVAS 2 Pet­ko­viç 6 Ab­dur­rah­man 6 (Mu­rat dk.84) ? Se­dat 6 Bi­li­ca 6 Hay­ret­tin 6 Sylla 6 Mu­sa 6 (Onur dk.58) 6 Mo­ham­med Ali 6 Tum 8 Ba­li­li 4 (İb­ra­him dk.46) 6 Meh­met Yıl­dız 6 Akın Di­al­lo Fa­ruk Mu­ham­med T.D. Bü­lent Uy­gun >> HACETTEPE 1 Re­cep 6 Ümit Boz­kurt 6 Or­han 6 Te­li 6 Li­ka 6 Ka­dir 6 To­zo 7 Ol­gay 6 San­dro 7 Ser­kan 6 Zo­ko 6 (Ya­sin dk.84) ? Ulaş Su­kaj Cev­her En­gin Ufuk Meh­met Us­lu T.D. Er­do­ğan Arı­ca GOL­LER:Tum (dk.13 ve 87), San­dro (dk.43 pe­nal­tı­dan) HA­KEM­LER:Tol­ga Öz­kal­fa, Ser­kan Akar­ca, Ali Zağ­lı “TAKTİK HATA YAPTIM” Si­vass­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun, ma­çın ilk ya­rı­sın­da tak­tik­sel bir ha­ta yap­tı­ğı­nı ve ge­re­ken ham­le­le­ri yap­mak­ta bi­raz ge­cik­ti­ği­ni, söy­le­di. Bur­sas­por’un ka­zan­ma­sıy­la zir­ve­ye yer­leş­tik­le­ri­ni i­fa­de e­den Uy­gun, ilk ya­rı­yı li­der ta­mam­la­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Uy­gun, ta­kı­mı­nı ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan gol­le­re im­za a­tan Her­ve Tum’u da ba­şın­dan öp­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT