BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­cı­lar VE­DA tu­run­da...

Ha­cı­lar VE­DA tu­run­da...

Hac fa­ri­za­sı­nı ye­ri­ne ge­tir­dik­ten son­ra Me­di­ne’ye ge­çen ha­cı­lar ken­tin kut­sal ve İs­lam ta­ri­hi açı­sın­dan önem­li me­kan­la­rı­nı ge­zi­yor.Hac fa­ri­za­sı­nı ye­ri­ne ge­tir­dik­ten son­ra Me­di­ne’ye ge­çen ha­cı­lar ken­tin kut­sal ve İs­lam ta­ri­hi açı­sın­dan önem­li me­kan­la­rı­nı ge­zi­yor. Türk ha­cı­la­rın bir bö­lü­mü prog­ram da­hi­lin­de Tür­ki­ye’ye ya da ka­fi­le ha­lin­de gel­dik­le­ri Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne dö­ner­ken, bir bö­lü­mü de Me­di­ne’de çe­şit­li zi­ya­ret­ler ya­pı­yor. Me­di­ne’ye ge­len ha­cı­lar bu­ra­da bir ta­raf­tan iba­det­le­ri­ni sür­dü­rür­ken, bir yan­dan da kent­te­ki kut­sal ve İs­lam ta­ri­hi açı­sın­dan önem­li yer­le­ri zi­ya­ret edi­yor. Zi­ya­ret edi­len me­kan­la­rın ba­şın­da ise Mes­cid-i Ne­be­vi (Hic­ret’ten son­ra Me­di­ne’de Mu­ham­med ve as­ha­bı ta­ra­fın­dan in­şa edi­len mes­cit) ge­li­yor. Uhut Sa­va­şı’nın geç­ti­ği Uhud Da­ğı ve kab­ris­ta­nı, Hen­dek Sa­va­şı’nın ger­çek­leş­ti­ği böl­ge­de­ki Ye­di Mes­cit­ler, Müs­lü­man­la­rın in­şa et­ti­ği ilk mes­cit ola­rak bi­li­nen Ku­ba Mes­ci­di, Cen­ne­tül Ba­ki kab­ris­ta­nı ve Kıb­le­teyn Mes­ci­di (Kıb­le­nin Mes­cid-i Ak­sa’dan Ka­be’ye çev­ril­me­si sı­ra­sın­da Hz. Pey­gam­ber’in için­de na­maz kıl­dır­mak­ta ol­du­ğu ca­mi) en faz­la zi­ya­ret edi­len yer­ler ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Za­man­la­rı­nın bir bö­lü­mü­nü de alış­ve­ri­şe ayı­ran ha­cı­lar özel­lik­le hur­ma pa­za­rı ola­rak bi­li­nen yer­den Tür­ki­ye’ye gö­tür­mek üze­re ki­lo­lar­ca hur­ma sa­tın alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT