BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB Tür­ki­ye’ye muh­taç

AB Tür­ki­ye’ye muh­taç

Av­ru­pa’da Tür­ki­ye’yi des­tek­le­mek i­çin ku­ru­lan “Ba­ğım­sız Tür­ki­ye Ko­mis­yo­nu”nun ü­ye­le­ri a­ra­sın­da bu­lu­nan Mic­hel Ro­card, “Tür­ki­ye’ye E­vet” ki­ta­bı­nı im­za­la­dı.> Tan­su Sa­rı­tay­lı PA­RİS İHA Fran­sa’nın es­ki baş­ba­kan­la­rın­dan Mic­hel Ro­card, Nancy ken­tin­de fa­ali­yet gös­te­ren, Mu­rat Er­pu­yan’ın baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı “Se­nin Tür­ki­ye’n Der­ne­ği” ta­ra­fın­dan “Tür­ki­ye’yi Se­ven­ler” ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü. Ge­çen ay Fran­sa’da ya­yın­la­dı­ğı “Tür­ki­ye’ye Evet” isim­li ki­ta­bı ile AB üye­li­ği için des­te­ği­ni sür­dü­ren Ro­card, ödü­lü­nü dü­zen­le­nen tö­ren­le Er­pu­yan’dan al­dı. Ro­card’ın Tür­ki­ye kar­şı­tı çev­re­le­ri kız­dır­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Der­nek Baş­ka­nı Er­pu­yan, “Bü­tün id­di­ala­ra ce­vap ve­ri­yor” di­ye ko­nuş­tu. Mic­hel Ro­card; Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Nic­ho­las Sar­kozy’nin, Tür­ki­ye ile mü­za­ke­re­le­ri dur­dur­ma­yı ak­lın­dan ge­çir­se bi­le uy­gu­la­ma­ya koy­ma­ya ce­sa­ret ede­me­ye­ce­ği­ni sa­vu­nu­yor. Ro­card, atı­la­cak böy­le bir adı­mın AB’yi “felç ede­ce­ği­ni”, İs­lam dün­ya­sı ile sağ­lık­lı iliş­ki­ler ku­ra­bil­me­nin tek yo­lu­nun Tür­ki­ye’nin tam üye­li­ği ol­du­ğu­nu, bu­nun da 2023’te ger­çek­le­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT