BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­bon­hid­rat di­ye­ti ha­fı­za­yı da eri­ti­yor!

Kar­bon­hid­rat di­ye­ti ha­fı­za­yı da eri­ti­yor!

Za­yıf­la­mak için re­jim ya­pı­lır­ken kar­bon­hid­rat­lar ba­kı­mın­dan zen­gin be­sin­ler­den kıs­ma­nın ha­fı­za kay­bı­na yol aça­bil­di­ği be­lir­len­di.Za­yıf­la­mak için re­jim ya­pı­lır­ken kar­bon­hid­rat­lar ba­kı­mın­dan zen­gin be­sin­ler­den kıs­ma­nın ha­fı­za kay­bı­na yol aça­bil­di­ği be­lir­len­di. Da­ily Ma­il ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; Bos­ton’da­ki Tufts Üni­ver­si­te­sin­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da, re­jim ya­par­ken kar­bon­hid­rat­lı be­sin­ler­den ka­çı­nan­lar, ya­pı­lan ha­fı­za test­le­rin­de, re­jim sı­ra­sın­da bir mik­tar ma­kar­na, ek­mek ve pa­ta­tes ye­me­le­ri­ne izin ve­ri­len­le­re gö­re da­ha kö­tü du­rum­da çık­tı. Kar­bon­hid­rat­la­rın be­yin için çok önem­li bir ener­ji kay­na­ğı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan bi­lim adam­la­rı, “At­kins” tü­rü re­jim­le­rin ya­pıl­ma­ya baş­lan­ma­sın­dan sa­de­ce bir haf­ta son­ra zih­ni per­for­man­sın düş­tü­ğü­nü be­lirt­ti. Araş­tır­ma­nın baş­ka­nı Holly Tay­lor, mo­da olan dü­şük kar­bon­hid­rat­lı ve­ya kar­bon­hid­rat­sız re­jim­le­rin dü­şün­ce ve id­rak üze­rin­de çok güç­lü olum­suz et­ki­si bu­lun­du­ğu­nun bu araş­tır­may­la gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de et­ti. Tar­tış­ma­lı “At­kins” re­ji­mi, dü­şük kar­bon­hid­rat­lı re­jim­le­rin en ün­lü­sü ve un, şe­ker, pa­ta­tes gi­bi be­sin­le­ri ya­sak­lı­yor, pro­te­in ve ya­ğa ise izin ve­ri­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT